Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Październik 2018
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Prace nad projektem

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna. W dniach 14-15.09.2017 r. w Urzędzie Miejskim w Cieszynie przeprowadzone zostały warsztaty w ramach przygotowania rekomendacji celów i działań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2018.

W spotkaniu wzięło udział 27 osób – przedstawiciele cieszyńskich szkół, Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie, Straży

Miejskiej, organizacji pozarządowych pracujących w obszarze uzależnień i przemocy, zajmujących m.in.: się wsparciem i terapią osób z problemem alkoholowym i ich rodzin, przedstawiciele GKRPA, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, MOPS, Rady Miejskiej Cieszyna, a także Burmistrz Miasta Cieszyna Ryszard Macura. Warsztaty poprowadziła dr Ilona Fajfer-Kruczek – adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Celem spotkania było:

  • zapoznanie uczestników z zasadami i zakresem tworzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna;
  • zebranie informacji od uczestników warsztatów niezbędnych do stworzenia analizy SWOT (problemów, mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń) w obszarach objętych programem;
  • wypracowanie proponowanych celów oraz działań do realizacji w GPPiRA oraz PN miasta Cieszyna na rok 2018.


DYSKUSJA I WNIOSKI

Podczas pierwszego dnia warsztatów przedstawiono w szczególności podstawy prawne, zasady tworzenia GPPiRPA oraz PN w oparciu o ustawę z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Szczególnie zwrócono uwagę na rekomendacje zawarte w Narodowym Programie Zdrowia, a także Rekomendacje do realizowania i finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku – opracowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, które były punktem wyjścia do dyskusji oraz prac w zespołach. W trakcie spotkania przedstawiciele placówek, szkół, organizacji pozarządowych i władz miasta zgłaszali swoje uwagi, spostrzeżenia, a także pomysły zarówno indywidualnie, anonimowo, jak i w trakcie publicznej dyskusji, podczas której każdy z nich zabrał głos.PRACA W ZESPOŁACH

Drugiego dnia warsztatów zaproszeni goście pracowali w zespołach tematycznych:

  • zespół ds. profilaktyki szkolnej;
  • zespół ds. profilaktyki i interwencji służb mundurowych;
  • zespół ds. systemowej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i narkotyków;
  • zespół ds. profilaktyki poprzez sport.
  • Podczas spotkania warsztatowego zebrano informacje, które były wynikiem konsultacji i dyskusji na temat kluczowych problemów w organizacji profilaktyki, rozwiązywania i przeciwdziałania problemom alkoholowym oraz narkomanii w gminie Cieszyn. Rezultatem drugiego dnia prac w zespołach tematycznych było wskazanie celów, działań i zadań rekomendowanych do realizacji w ramach tworzonego projektu GPPiRPA oraz PN Miasta Cieszyna na 2018 r. w oparciu o przedstawione materiały wyjściowe i rekomendacje.

    Analizy i propozycje wygenerowane podczas warsztatów są punktem wyjścia do ostatecznych zapisów projektu GPPiRPA oraz PN Miasta Cieszyna na rok 2018. Wszystkim osobom bezpośrednio zaangażowanym w konsultacje oraz w pracę nad propozycjami do GPPiRPA oraz PN miasta Cieszyna na rok 2018 serdecznie dziękujemy za poświęcony czas, rzetelną pracę i ciekawe pomysły.


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9