Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Styczeń 2019
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Przestrzeń dla partycypacji

Publikacją raportu podsumowującego spotkanie otwarte dla mieszkańców oraz analizą wyników ankiet, jakie zostały wypełnione online, zakończył się kolejny etap procesu partycypacyjnego w ramach projektu ,,Przestrzeń dla partycypacji” realizowanego przez Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

SPOTKANIE OTWARTE

Spotkanie odbyło się 12 grudnia 2017 roku, a jego celem było poznanie potrzeb mieszkańców, które można uwzględnić w projektowanym planie miejscowym obejmującym obszar w rejonie ul. Bielskiej, ul. Kossak-Szatkowskiej, ul. Morcinka i ul. Kargera. Moderatorka spotkania i konsultantka w zakresie partycypacji, Sylwia Widzisz-Pronobis, w prezentacji multimedialnej przedstawiła podstawowe informacje na temat istoty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i procedury jego uchwalania. Opowiedziała również o możliwościach współudziału w procesie projektowania planu miejscowego właścicieli, użytkowników wieczystych oraz użytkowników nieruchomości objętych sporządzaniem projektu planu oraz mieszkańców miasta. Z kolei urbanista i projektant nowego planu miejscowego Radosław Jończak przedstawił uwarunkowania, jakie koniecznie należy uwzględnić w nowym projekcie planu miejscowego.Ważne dla uczestników spotkania było poznanie harmonogramu prac projektowych, aby mogli przygotować swoje wnioski do nowego planu miejscowego. Podczas dyskusji poruszono kwestię rekreacji sportowej i zapewnienia przestrzeni dla jej organizacji w różnych formach. Wiele czasu miejsca i uwagi poświęcono problemom związanym z ulicą Sienną m.in. z problemem rozbudowy tej drogi, jej statusem (przebiega przez tereny prywatne) czy koniecznością jej udrożnienia od strony ulicy Kargera. Mieszkańcy postulowali, by ulica Sienna była przyjaznym dla mieszkańców traktem pieszo-jezdnym z zielenią. Padła również propozycja organizacji punktów widokowych, z których będzie można podziwiać krajobraz miasta i utrzymania powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min. 25%, szczególnie na terenach o funkcjach usługowych.ANKIETY ONLINE

Złożonych zostało 12 poprawnie wypełnionych ankiet. Wśród nich 9 osób nigdy nie brało udziału w procesie powstawania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z czego zarówno te osoby, jak i te, które brały udział w procesie, nie wiedziały, jak i kiedy mogły włączyć się do projektu. Pozostałe osoby w większości składały wniosek do planu niezależnie od procesu tworzenia planu lub rozmawiały z Burmistrzem na temat swoich propozycji zmian.

Ankietowanych można podzielić na dwie grupy: właścicieli nieruchomości i użytkowników terenów zielonych. Dodatkowo w ankiecie wzięły udział osoby mieszkające w sąsiedztwie i osoba spoza Cieszyna, która planuje zakup nieruchomości położonej na obszarze objętym planem miejscowym. Na pytanie o stan terenów położonych w obszarze objętym planem miejscowym uczestnicy zaznaczyli bardzo różne odpowiedzi, z czego w większości były to odpowiedzi: stan bardzo zły lub zły. Cztery osoby określiły stan jako bardzo dobry. Niestety, żaden z ankietowanych nie podał powodu swojej decyzji, dlatego trudno jest określić, z czego wynikają tak skrajne oceny. Na pytanie o charakter obszaru objętego planem miejscowym ankietowani wskazali: miejsce wypoczynku i rekreacji, zabudowa mieszkaniowa z usługami towarzyszącymi, mikro-miasteczko z własnym parkiem. Podstawowymi problemami do rozwiązania były: ład przestrzenny i poprawa infrastruktury drogowej. Z dodatkowych problemów ankietowani wskazywali na konieczność rozbudowy sieci wodociągowej i zadbanie o komunikację zbiorową dla danego obszaru. Uczestnicy badania chcą, aby maksymalnie zachować walory naturalne i krajobrazowe terenów zielonych. Postulują również, aby ustanowić gospodarza tych terenów, który będzie dbał o ich stan. Jako zalety obszaru objętego planem miejscowym wskazywano: tereny naturalne, stosunkowo rozsądne wielkości działek, przyroda, dobra lokalizacja – blisko gór, ciekawe ukształtowanie terenu wykorzystywane zimą jako górki saneczkowe. W ostatnim pytaniu ankietowym zauważalne są zarówno determinacja i chęć do uczestnictwa w procesach partycypacyjnych, jak i zniechęcenie do „pustych” rozmów. Jednak na to pytanie odpowiedziało tylko 5 osób, więc trudno określić, jakie są potencjalne propozycje poprawiające uczestnictwo w procesach włączających mieszkańców do planowania przestrzennego.Wnioski do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i wynik badania ankietowego są spójne z wnioskami wynikającymi ze spotkania otwartego. Wyraźne są trzy zagadnienia: usprawnienie i urealnienie przebiegów szlaków komunikacyjnych, utrzymanie i wzbogacenie oferty obszarów naturalnych oraz utrzymanie charakteru mieszkaniowego danego fragmentu miasta.Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie serdecznie dziękuje uczestnikom spotkania i osobom, które wypełniły ankiety. Zachęca również do włączenia się w kolejne działania w ramach procesu partycypacyjnego – ich harmonogram można znaleźć na stronie: www.um.cieszyn.pl/zaplanujprzestrzen. Tam również można zapoznać się z treścią raportu.MK

MK

MK

MK

MK

MK

MK

MK

MK

MK

MK

MK

MK


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9