Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Czerwiec 2019
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

fot. Pixabay

fot. Pixabay

Informacja dotycząca prowadzenia Akcji Zimowej 2018/2019 na terenie miasta Cieszyna.

2018-12-18Informacja dotycząca prowadzenia Akcji Zimowej 2018/2019 na terenie miasta Cieszyna.

I. Oczyszczanie i zabezpieczanie jezdni:

Wykonawca: 1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie Baza GDDKiA Skoczów – Pogórze,prowadzi akcję zimową na ulicy Granicznej /wraz z węzłem „Krasna” oraz węzłem „Pastwiska”/ Droga utrzymywana jest w okresie zimowym w drugim standardzie zgodnie z Zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. 2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, prowadzi akcję zimową na drodze wojewódzkiej nr 938 - ulica Katowicka /od węzła Pastwiska do granicy miasta/. Droga utrzymywana jest w okresie zimowym w drugim standardzie zgodnie z Uchwałą Nr 2078/294/II/2005 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.09.2005r. 3. Miejski Zarząd Dróg prowadzi akcję zimową na drogach publicznych gminnych i powiatowych oraz niepublicznych dla których Gmina Cieszyn jest zarządcą terenu. 4. Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp z o.o. prowadzi akcję zimową na drogach wewnętrznych znajdujących się na terenach dla których jest administratorem. 5. Spółdzielnie Mieszkaniowe, Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami “ZAPON”,Wspólnoty Mieszkaniowe prowadzą akcję zimową na drogach osiedlowych. 6. Zakłady pracy prowadzą akcję zimową na drogach wewnętrznych znajdujących się na terenach dla których są administratorem.

II. Oczyszczanie i zabezpieczanie chodników publicznych:

Wykonawca: 1. Miejski Zarząd Dróg, oczyszcza chodniki wzdłuż zarządzanych odcinków ulic nie przyporządkowanych innym nieruchomościom. 2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, oczyszcza chodnik wzdłuż zarządzanego odcinka ul. Katowickiej nie przyporządkowany innym nieruchomościom. 3. Przedsiębiorstwo Zarządzania i Obrotu Nieruchomościami ”ZAPON„ prowadzi akcję zimową na chodnikach w terenie dla którego jest administratorem, utrzymuje chodniki przyległe do budynków Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez tego wykonawcę. 4. Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o. prowadzi akcję zimową na chodnikach będących w ich administracji oraz przylegających do nieruchomości, których jest administratorem. 5. Spółdzielnie Mieszkaniowe, prowadzą akcję zimową na chodnikach będących w ich administracji oraz przylegających do nieruchomości, których są właścicielami. 6. Wspólnoty Mieszkaniowe, prowadzą akcję zimową na chodnikach w terenie dla którego są administratorem, utrzymuje chodniki przyległe do budynków Wspólnot Mieszkaniowych. 7. Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości, utrzymuje chodniki przyległe do nieruchomości będących w ich administracji. 8. Zakłady Pracy i Instytucje, prowadzą akcję zimową na chodnikach będących w ich administracji, utrzymują chodniki wzdłuż nieruchomości, których są właścicielami lub zarządcami.

UWAGA:

Zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r "o utrzymaniu czystości i porządku w gminach" /DZ. U. 2013.1399 z dnia 2013.11.28 z późniejszymi zmianami /art. 5. ust.1. pkt 4/ ; Właściciele nieruchomości /współwłaściciel, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami/ zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, nie są zobowiązani do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

Uchwała N XXVI/264/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 listopada 2012 roku, w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn, w rozdziale II, w art. 4 mówi: Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez ich spryzmowanie i odgarnięcie w miejsca nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów. Zabrania się usuwania śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń poprzez ich zgarnięcie na jezdnię drogi publicznej.

Obowiązek oczyszczania chodników ze śniegu i lodu winien być realizowany przez podjęcie działań mających na celu usunięcie lub co najmniej ograniczenie śliskości chodnika, przy czym usuwanie śniegu i lodu nie może powodować uszkadzania nawierzchni chodnika. Do ograniczenia śliskości chodnika mogą być używane wyłącznie takie materiały, jak piasek bądź kruszywo naturalne lub sztuczne, które należy niezwłocznie usunąć z chodnika po ustaniu przyczyn ich zastosowania. Niedopuszczalne jest stosowanie do ograniczenia śliskości chodnika popiołu i żużlu oraz środków chemicznych w postaci stałej lub zwilżonej w tym soli takich, jak np. chlorek sodu, chlorek magnezu, chlorek wapnia lub innych.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości poprzez usuwanie sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów, balkonów i gzymsów budynków niezwłocznie po ich pojawieniu.

III. Oczyszczanie i zabezpieczanie parkingów:

Wykonawca: 1. Miejski Zarząd Dróg

IV. Oczyszczanie i zabezpieczanie mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych:

Wykonawca: Miejski Zarząd Dróg Wykonawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach Rejon w Pszczynie Baza GDDKiA Skoczów – Pogórze ( obiekty inżynierskie nad drogą krajową S 1 )

V. Wykaz telefonów jednostek biorących udział w Akcji Zimowej:

Dyżurny telefon : 33 4795261

Miejski Zarząd Dróg z siedzibą w Cieszynie 33 4795261 GDDKiA Oddział w Katowicach, Rejon w Pszczynie, Baza GDDKiA Skoczów - Pogórze 33 8538919 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach 32 7819211 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Cieszynianka" 33 8520218 Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa 33 4794000 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Liburnia" 33 8510709 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Osiedle Piastowskie” 33 8520980 ADM I ul. Śrutarska 33 8520843, 33 8513370 ADM II osiedle ZOR, ul. Tysiąclecia 33 8520223, 33 8513368 Przedsięb. Zarządzania i Obrotu Nieruchom. „ ZAPON „ 33 8579079 Straż Miejska 33 8579400, 986 Stowarzyszenie Prywatnych Właścicieli Nieruchomości 33 8521383


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9