Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Czerwiec 2020
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA CIESZYNA

2019-04-30W związku z informacjami medialnymi, które dotyczą planowanej przez prywatnego inwestora budowy stacji bazowej telefonii komórkowej przy ul. Sportowej w Cieszynie informuję, że o sprawie zostałam powiadomiona na początku kwietnia br., w związku z wpłynięciem do Urzędu Miejskiego w Cieszynie w dniu 25.03 br wniosku o zgodę na usunięcie drzew z działki na której planowana jest inwestycja.

Zleciłam natychmiast II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna dokonanie kontroli dokumentacji i procedury wydawania decyzji administracyjnej dla tej inwestycji.

W wyniku przeprowadzonej analizy dokumentacji będącej w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Cieszynie stwierdzono, że:

1) Wniosek o wydanie decyzji ustalenia inwestycji celu publicznego, wpłynął do Urzędu Miejskiego w Cieszynie w dniu 18 maja 2017 r.

2) Na podstawie wezwania, został on przez pełnomocnika inwestora uzupełniony w dniu 22 czerwca 2017 r.

3) Załącznikiem do wniosku była analiza rozkładu pól elektromagnetycznych wokół stacji bazowej.

4) Przedsięwzięcie nie zostało zaliczone do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

5) Ogłoszenie o wszczęciu postępowania została zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w okresie 04 – 17.07.2017 r.

6) Ogłoszenie o dokonaniu uzgodnień i możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz możliwości składania uwag zamieszczone zostało w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w okresie 1 – 16.08.2017 r.

7) Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego została wydana dnia 17.08.2017 r.

8) Obwieszczenie o wydaniu decyzji i możliwości wniesienia odwołania zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w okresie 17.08 – 14.09.2017 r.

9) W ramach postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ze względu na brak obowiązku ustawowego, nie przeprowadzono analizy zabudowy sąsiedniej w celu ustalenia warunków i wskaźników ładu przestrzennego.

Powyższe informacje zostały przygotowane w oparciu o dokumentację będącą w posiadaniu wydziałów merytorycznych Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Mając na uwadze wagę przedmiotowej sprawy oraz aby uniknąć w przyszłości podobnych sytuacji podjęłam decyzję o zmianach organizacyjnych w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Osobą upoważnioną w moim imieniu do udzielania wszelkich informacji w przedmiotowej sprawie jest II Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna Przemysław Major.


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl