Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


UniaBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Luty 2020
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Konsultacje społ. - program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/255/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn

Informujemy, że zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna w celu poznania ich opinii w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/255/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od 13 września 2019 r. do 23 września 2019 r.
Każdy mieszkaniec Cieszyna będzie mógł zgłosić swoje uwagi i opinie w przedmiotowej sprawie z wykorzystaniem formularza elektronicznego na adres: sekretariat@zbm.cieszyn.pl, bądź złożyć je w formie pisemnej w Sekretariacie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o., ulica Liburnia 2a oraz w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz).
Szczegóły dotyczące sposobu i terminu przeprowadzenia konsultacji oraz projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXVII/255/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn dostępne są na stronie um.cieszyn.pl.

Zarządzenie Nr 0050.512.2019
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 31 lipca 2019 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Z 2019 r., poz. 506), stosownie do regulacji zawartej w § 3 uchwały nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 4208)

§1
1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/255/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn.
2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 13 września 2019 r., a termin ich zakończenia na dzień 23 września 2019 r.
3. Ustalam treść ogłoszenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§2
1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie:
1) zbierania uwag i opinii pisemnych złożonym w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie lub Sekretariacie Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o., ul. Liburnia nr 2a.
2) zbierania uwag i opinii z wykorzystaniem formularza elektronicznego, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, przesłanych na adres: sekretariat@zbm.cieszyn.pl
2. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.
3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.

§3
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Zakład Budynków Miejskich w Cieszynie w Cieszynie Sp. z o.o.

§4
Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Zarządu Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Sp. z o.o.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informujemy również, że od 4 września 2019 r. trwają konsultacje społeczne ww. projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/255/16 z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Cieszyn, jako projektu aktu prawa miejscowego, z radami pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Konsultacje te zakończą się 20 września 2019 r.


Urząd Miejski, Wydział Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl