Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2020
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

2019-11-08


Na podstawie zarządzenia nr 0050.726.2019 z dnia 28 października 2019 roku Burmistrz Miasta ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna.

Przedmiot konsultacji: Projekt uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

Termin konsultacji: 15 listopada 2019 roku do 25 listopada 2019 roku

Obszar konsultacji: Gmina Cieszyn

Forma zgłaszania opinii

1. Opinie należy składać w formie pisemnej, drogą tradycyjną w siedzibie urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Rynek 1, lub drogą mailową na adres biuro@zlobkimiejskiecieszyn.pl

2. Do opinii należy dołączyć oświadczenie osoby która ją podpisała o następującej treści:

„Oświadczam, iż jestem uprawniona/y do składania oświadczeń woli w imieniu (nazwa organizacji), (data), (czytelny podpis)

Sposób ogłoszenia wyników konsultacji: Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie BIP Urzędu Miejskiego oraz na Tablicy Ogłoszeń

Zarządzenie Nr 0050.726.2019

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 28 października 2019 roku

w sprawie: przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr L/520/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego.

ž 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 15 listopada 2019 roku, a termin zakończenia na dzień 25 listopada 2019 roku. Ustalam treść ogłoszenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

ž 2

Powołuję zespół ds. konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat w następującym składzie:

Ariana Krukowska – Stuchlik – Dyrektor Żłobków Miejskich w Cieszynie,
Dwóch pracowników Żłobków Miejskich w Cieszynie.
Zobowiązuję Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie do oddelegowania dwóch pracowników Żłobków Miejskich w Cieszynie do udziału w pracach Zespołu ds. konsultacji.
Na przewodniczącego Zespołu powołuję Dyrektora Żłobków Miejskich w Cieszynie Arianę Krukowską – Stuchlik.
ž 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Żłobków Miejskich w Cieszynie.

ž 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl