Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2020
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Zarządzenie Nr 0050.727.2019 Burmistrza Miasta Cieszyna Z dnia 28 października 2019 roku

2019-11-08


W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), stosownie do regulacji zawartej w ž 3 uchwały Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urzęd. Woj. Śląskiego z 2017 r. , poz. 4208)

ž 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w celu poznania opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat.

Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.
ž 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 15 listopada 2019 roku do 25 listopada 2019 roku włącznie.

Przedmiot konsultacji, którym jest projekt uchwały ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobkach Miejskich w Cieszynie, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego i całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat zostanie zamieszczony na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a także udostępniony zainteresowanym w Żłobkach Miejskich w Cieszynie.

ž 3

Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnej ankiety na formularzu stanowiącym załącznik da niniejszego zarządzenia. Formularz ankiety będzie dostępny w Żłobkach Miejskich w Cieszynie ul. Moniuszki 13, na stronie internetowej Cieszyna, Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wypełnione formularze ankiety, o której mowa w ust. 1 należy składać w dniach od 15 listopada 2019 roku do 25 listopada 2019 roku: osobiście

w Żłobkach Miejskich w Cieszynie przy ul. Moniuszki 13 w godzinach pracy tj. 7.00 do 15.00, w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu.

2) pocztą tradycyjną przesłać na adres: Żłobki Miejskie w Cieszynie ul. Moniuszki 13, 43-400 Cieszyn (brana będzie pod uwagę data wpływu korespondencji do Żłobków Miejskich).

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuro@zlobkimiejskie.pl

ž 4

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji są Żłobki Miejskie w Cieszynie, ul. Moniuszki 13

ž 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Żłobków Miejskich w Cieszynie

ž 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl