Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Sprawozdanie - konsultacje społeczne w sprawie warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży...

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA


w sprawie uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie warunków udzielania bonifikat iáwysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie warunków udzielania bonifikat iáwysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych, ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.689.2019 z dnia 9 października 2019ár. Możliwość przeprowadzenia konsultacji wynika z art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. oásamorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), zaś ich tryb określony został w uchwale Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. wásprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna. Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.689.2019 z dnia 9 października 2019ár. za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny był Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Konsultacje trwały od dnia 18 października 2019 r. do dnia 28 października 2019 r.

Ogłoszenie o konsultacjach umieszczone zostało na stronie BIP Urzędu Miejskiego wáCieszynie (bip.um.cieszyn.pl, w zakładce Konsultacje), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego wáCieszynie (Rynek 1 w gablocie na I piętrze) oraz w Wiadomościach Ratuszowych.

W odpowiedzi na ogłoszenie, w wyznaczonym terminie do Urzędu Miejskiego wáCieszynie wpłynęły dwie uwagi i opinie w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.

Odnosząc się do uwag złożonych w dniu:
1) 25.10.2019 r. – należy stwierdzić, iż projekt uchwały klarownie określa wysokość oraz zakres udzielanych bonifikat. Ograniczenie posiadania nieruchomości lokalowych (iádomów) lub udziałów w tych nieruchomościach tylko do powiatu cieszyńskiego nie uprawnia do nabycia najmowanego mieszkania komunalnego za obniżoną cenę uwzględniającą bonifikatę,
2) 27.10.2019 r. – stwierdzono, iż wysokość bonifikaty nie będzie dodatkowo powiększana oákolejne upusty związane z okresem najmu, natomiast nabywanie lokalu zábonifikatą przez osobę inną niż najemca, np. przez osobę bliską najemcy, stałoby wásprzeczności záobowiązującymi przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami, wátym zámożliwością sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym.
Zgodnie z uchwałą Nr XXXV/340/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 czerwca 2017 r. wásprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, obowiązek przeprowadzenia konsultacji uważa się za spełniony.
Informację o wynikach konsultacji umieszcza się na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w Wiadomościach Ratuszowych, w terminie do 30 dni od upływu terminu wyznaczonego do zgłaszania opinii i uwag.


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl