Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Lipiec 2020
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Informacja Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych informuje, że od 10 maja 2019 r. weszły w życie przepisy, wprowadzające możliwość otrzymania pomocy finansowej – jednorazowej lub okresowej - nowym grupom osób uprawnionych, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zdrowotnej oraz w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych.

Oprócz kombatantów oraz wdów i wdowców pozostałych po nich, zgodnie z ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw taką pomocą mogą być objęte:
- osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR,
- żołnierze zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych – żołnierze górnicy,
- cywilne niewidome ofiary działań wojennych.

Pomoc pieniężna jednorazowa może być przyznana w szczególności na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego lub wyrobów medycznych oraz dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności.
Taka pomoc może być przyznawana nie częściej niż raz na 12 miesięcy do wysokości 150% najniższej emerytury, przy czym pomoc przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów zakupu wózka inwalidzkiego, sprzętu rehabilitacyjnego, wyrobów medycznych lub dostosowanie pomieszczeń mieszkalnych do rodzaju niepełnosprawności jest przyznawana do wysokości 300% najniższej emerytury.

Pomoc pieniężna okresowa może być przyznana w szczególności na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do zakładów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne; opłacenie pomocy pielęgnacyjnej niezbędnej z uwagi na wiek oraz stan zdrowia; opłacenie lektora dla ociemniałych kombatantów będących inwalidami wojennymi.
Pomoc okresowa jest przyznawana do wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie na okres do 6 miesięcy i nie częściej niż raz na 12 miesięcy.

Pomoc jest przyznawana na wniosek osoby uprawnionej w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który przyznaje ją ze środków pozostających w jego dyspozycji na mocy ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw.

Wszelkich informacji i wyjaśnień udzielają pracownicy Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod numerem 32-20-77-347.

Wzór wniosku o przyznanie pomocy pieniężnej oraz szczegóły dotyczące składania wniosków dostępne są na stronie: www.kombatanci.gov.pl.


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl