Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2020
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Dofinansowanie od Polskiej Fundacji Narodowej

2020-05-19


Dofinansowanie można uzyskać na działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową oraz kulturalną.

O PROGRAMIE: O dofinansowanie od Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej” mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną. W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej”).

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Fundacja „Polska Fundacja Narodowa” dofinansowuje przedsięwzięcia zgodne ze swoimi celami statutowymi, tj. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej w następującym zakresie: Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, a w szczególności: upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu Polskiego, kształtowania i promowania postaw patriotycznych, promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym, ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granica informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski, ochrony a także, promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji Polonii i Polaków za granicą. Rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości. Wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia; wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. Wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: O dofinansowanie od Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej” mogą ubiegać się wyłącznie podmioty posiadające osobowość prawną. W szczególności wsparcie finansowe adresowane jest do organizacji pozarządowych (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Fundacji „Polskiej Fundacji Narodowej”).

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Wnioskodawca ubiegający się o dofinansowanie jest zobowiązany posiadać nie mniej 5 % wkładu własnego wartości projektu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony minimum 8 tygodni przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu.

DODATKOWE INFORMACJE: Wnioskodawca powinien złożyć wniosek za pomocą interaktywnego formularza wnioskowego umieszczonego na stronie internetowej www.pfn.org.pl – zakładka „złóż wniosek”.


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl