Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Wrzesień 2020
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Zarządzenie Nr 0050.407.2020

2020-09-07


Zarządzenie Nr 0050.407.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 września 2020 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021.

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.), w wykonaniu uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3471)

ž 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021.

Konsultacje maja zasięg ogólnomiejski i przeprowadza się je na terenie miasta Cieszyna. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 4 września 2020 r., a termin zakończenia na dzień 21 września 2020 r. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Cieszyna.

ž 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz

1) Zbieranie uwag i opinii drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza, przesłanego na adres: msobiecka@um.cieszyn.pl.
2) Zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza, składanych w biurze podawczym urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.

Formularz uwag i opinii, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Sposób udostępniana dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:

1) Informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie,

2) Dodatkowych informacji będzie udzielało samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych osób starszych i niepełnosprawnych Miejskiego Urzędu w Cieszynie (Rynek 1, I piętro, pok. 105) w dniach i godzinach pracy Urzędu. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna. ž 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna jest samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych osób starszych i niepełnosprawnych.

ž 4

Wykonanie zarządzenia powierzam I Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

ž 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 0050.407.2020

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.407.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 września 2020 r. - Formularz uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

Projekt uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021 (dot. Zarządzenia Nr 0050.407.2020)


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl