Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Wrzesień 2020
P W Ś C P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Zarządzenie Nr 0050.406.2020

2020-09-07


Zarządzenie Nr 0050.406.2020
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 2 września 2020 roku


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) w zw. z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1057z póź. zm.) oraz wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3472)

ž 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021 stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.

Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 4 września 2020 r., a termin zakończenia na dzień 21 września 2020 r. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza, przesłanego na adres: msobiecka@cieszyn.pl. zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza, składanych w biurze podawczym urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek

1. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczenia je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.

ž 2

Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu uchwały w sprawie programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021 w następującym składzie:

Krzysztof Kasztura - I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna,
Małgorzata Węgierek – pracownik Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa urzędu Miejskiego,
Magdalena Trzos – pracownik Wydziału Sportu urzędu Miejskiego,
Izabela Błaszczok – pracownik Wydziału Kultury i Promocji Miasta urzędu Miejskiego,
Anna Paliga-Raszka – pracownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
Maria Sobiecka – pracownik na samodzielnym stanowisku ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
Beata Cher-Kożdoń – pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.
Na przewodniczącego Zespołu powołuję I Zastępcę Burmistrza Miasta Cieszyna – Krzysztofa Kaszturę.

ž 3

Wykonanie zarządzenia powierzam I Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

ž 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie Nr 0050.406.2020

"Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.406.2020 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 września 2020 r. - Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna"

Projekt uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Cieszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi w zakresie pożytku publicznego na rok 2021 (dot. Zarządzenia Nr 0050.406.2020)


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl