Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

pixabay

pixabay

Rusza Tarcza Finansowa 2.0

2021-01-12


W związku ze spadkiem obrotu o przynajmniej 30 % w okresie od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2020 roku przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o subwencje finansowe. Spadek obrotów wykazać należy w stosunku to analogicznego okresu w roku 2019.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o subwencje będą mogły ubiegać się od najbliższego piątku – 15 stycznia.

Tarczą mogą zostać objęte przedsiębiorstwa, które zmuszone zostały zawiesić, bądź ograniczyć działalność gospodarczą z związku z epidemią koronawirusa.

Z subwencji skorzystać będą mogły przedsiębiorstwa zajmujące się w przynajmniej 1 z 45 wskazanych działalności:

• 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury
• 18.12.Z – Pozostałe drukowanie
• 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
• 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi
• 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
• 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
• 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
• 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
• 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
• 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
• 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
• 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
• 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
• 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
• 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
• 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
• 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
• 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych
• 74.20.Z – Działalność fotograficzna
• 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
• 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
• 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
• 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
• 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
• 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
• 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
• 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
• 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
• 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
• 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
• 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
• 86.90.D – Działalność paramedyczna
• 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych– zespół muzyczny
• 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
• 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
• 91.02.Z – Działalność muzeów
• 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
• 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
• 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
• 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
• 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
• 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana
• 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
• 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej
Subwencja, po spełnieniu warunków zawartych w regulaminie i umowie subwencji finansowej będzie mieć charakter bezzwrotny.

Aby otrzymać wsparcie konieczne jest spełnienie przez przedsiębiorców najważniejszych warunków:

• prowadzenie działalności gospodarczej 31 grudnia 2019 r. I w dniu składania wniosku
• w dniu składania wniosku przedsiębiorca nie może być stanie restrukturyzacji, likwidacji, czy upadłości
• prowadzenie działalności w przynajmniej 1 ze wskazanych kodów PKD w trzech datach: 31.12.2019r., 1.11.2020r. i w dniu składania wniosku
• wskazanie spadku obrotów o minimum 30 % przynajmniej 1 z dwóch okresów:

1.04.2020r. – 31.12.2020r. w stosunku do okresu 1.04.2019r. – 31.12.2019r. lub 1.10.2020r. – 31.12.2020r. w stosunku do okresu 1.10.2019r. – 31.12.2019r.

Aby obliczyć spadek dochodów w porównywanych okresach należy wziąć pod uwagę obroty z całej działalności, a nie tylko wskazanej kodami PKD.

• na dzień 31.12.2019 lub 31.12.2020 lub na dzień składania wniosku nie zalegają z opłatami na ubezpieczenia społecznie i podatki. Za zaległość nie będą uznawane: rozłożenie płatności podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne na raty lub jej odroczenie i zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej
• złożenie wniosku do ZUS o brak płatności składek na ubezpieczenia społeczne w ramach tarcz antykryzysowych.

W ramach Tarczy Finansowej 2.0. opracowanej przez Polski Fundusz Rozwoju mikroprzedsiębiorcy kwoty wsparcia zależna będzie wielkości sporku przychodów i wyniesie 18 000 zł na zatrudnionego w przypadku spadku przychodów o 30 – 60% oraz 36 000 zł w przypadku spadku przychodów o ponad 60%. Maksymalna kwota wsparcia dla mikroprzedsiębiorcy wyniesie 324 000 zł. Warto zauważyć, że Tarcza zakłada możliwość umorzenia do 100 % subwencji finansowej w zależności od utrzymania zatrudnienia w bieżącym roku.

W przypadku małych i średnich przedsiębiorców firma musi wykazać przynajmniej 30 % spadek obrotów w okresie kwalifikowanym firma musi:

• wykazać spadek obrotów gospodarczych o minimum 30% w okresie kwalifikowanym trwającym (pokrycie kosztów stałych będzie możliwe za okres, w którym przedsiębiorca):
• od 1 listopada 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w porównaniu do okresu od 1 listopada 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku (spadek obrotów gospodarczych oparty na danych rzeczywistych)
• od 1 stycznia 2021 roku do 31 marca 2021 roku w porównaniu do okresu od 1 stycznia 2019 roku do 31 marca 2019 roku (spadek obrotów gospodarczych oparty na predykcji, a w przypadku składania wniosku w chwili posiadania danych rzeczywistych – oparty na danych rzeczywistych)
• wykazaćákoszty stałeáw okresie kwalifikowanym

Warunkiem koniecznym kwalifikacyjnym do programu jest zatrudnienieáprzynajmniej 1 pracownikaána dzień 31.12. 2019 r, a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na ten dzień – na dzień 31.07.2020 roku.

Wparcie finansowe wypłacane będzie w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020r. do marca 2021r, a maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika.

Dla przedsiębiorców, którzy otrzymali wcześniej wsparcie finansowe z Tarczy Finansowej PFR 1.0, maksymalna kwota finansowania z obu Tarcz łącznie na pracownika nie może przekroczyć 72 000 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców i 144 000 zł w przypadku małych i średnich przedsiębiorców.

Otrzymane wsparcie można przeznaczyć między innymi na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników, zakup towarów, materiałów, sprzętu i środków trwałych służących do prowadzenia działalności.

Wnioski – wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem bankowości elektronicznej można składać do 28.02.2021r.

Szczegółowe informacje dotyczące praw i obowiązków przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie określać będzie umowa i regulamin udzielania subwencji opracowany przez Polski Fundusz Rozwoju.

Na realizację Tarczy dla mikro, małych i średnich firm zabezpieczono środki w wysokości 13 mld. zł.


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl