Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Styczeń 2021
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Relacje z imprez / artykuły / komunikaty

Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 13 stycznia 2021 roku

2021-01-13


w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Cieszyn

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz ž 4 ust. 1 i ž 5 załącznika do uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r., poz. 3471)

ž 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Cieszyn.

Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 13 stycznia 2021 r., a termin zakończenia na dzień 26 stycznia 2021 r.

ž 2

1.Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia:

1) przesłanych na adres e-mail: strategia@um.cieszyn.pl;
2) złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).

2. Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski.

3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Cieszyna.

4. Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:

1) informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie,
2) dodatkowych informacji będzie udzielał Referat Strategii i Infrastruktury Miejskiej Urzędu Miejskiego w Cieszynie w godzinach pracy Urzędu.

5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.

ž 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

ž 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

ž 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, natomiast informacja o prowadzonych konsultacjach podlega ponadto publikacji w "Wiadomościach Ratuszowych".
Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl