Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2019
P W Ś C P S N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Środowisko przyrodnicze » Stan Środowiska »

Odpady

Tabela 19

Tabela 19

Tabela 20

Tabela 20

Tabela 21

Tabela 21

          Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy ustawy odnoszą się do odpadów komunalnych, przez które należy rozumieć (...) odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych (art. 3 ust. l pkt. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach).
          Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku Rada Miejska Cieszyna w 2002 r. ustaliła szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie miasta (uchwała Nr LY/5.28/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cieszyn).
          Zgodnie z przytoczoną powyżej ustawą i uchwalą właściciele nieruchomości (jak również współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami) są zobowiązani do zapewnienia utrzymania czystości i porządku m.in. poprzez:
• wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz podłączenie nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,
• gromadzenie w urządzeniach jak wyżej odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości,
• usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
• oczyszczanie ze śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń chodników położonych wzdłuż nieruchomości.

          Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy z przedsiębiorstwem wywozowym posiadającym niezbędne zezwolenia na wywóz odpadów komunalnych (stałych i ciekłych) oraz do przechowywania rachunków za tego typu usługi.
          Głównym usługodawcą w zakresie usuwania odpadów komunalnych na terenie Cieszyna (ich odbioru od właścicieli nieruchomości i dostarczeniu na składowisko lub do innych obiektów unieszkodliwiających lub wykorzystujących odpady) jest Zakład Gospodarki Komunalnej. Ponadto zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie usuwania i transportu odpadów stałych i zanieczyszczeń ciekłych oraz skupu surowców wtórnych na terenie Cieszyna posiada 12 przedsiębiorców (stan nadzień 30.11.2002 r.).
          Szacunkowo Zakład Gospodarki Komunalnej odbiera od mieszkańców ok. 60% wszystkich odpadów komunalnych powstających na terenie Cieszyna i usuwanych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku. W ostatnich latach wszystkie firmy zajmujące się wywozem odpadów komunalnych na terenie Cieszyna zbierają łącznie ok. 13 tys. ton odpadów komunalnych rocznie.
          Część odpadów komunalnych (trudna do oszacowania) nie jest usuwana i unieszkodliwiania przez właścicieli nieruchomości zgodnie z przepisami i jest wyrzucana na tzw. dzikie wysypiska odpadów (np. w lasach, w korytach potoków). W celu ograniczenia tego procederu prowadzone są systematyczne kontrole przestrzegania obowiązujących przepisów przez właścicieli nieruchomości.
Odpady komunalne powstające na terenie miasta w ostatnim okresie były składowane głównie na składowiskach:
- w Cieszynie przy ul. Motokrosowej (niewielkie składowisko posiadające wymagane zabezpieczenia przed oddziaływaniem na środowisko, użytkowane w latach 1993-1996: obecnie traktowane jako składowisko awaryjne);
- w Jastrzębiu (wykorzystywane w latach 1996-1998);
- w Knurowie (składowanie odpadów od 1999 r.).
- osadów i odpadów komunalnych w Boguszowicach (oddane do eksploatacji na przełomie 1998 i 1999 roku; aktualnie użytkowane jedynie awaryjnie).
          W przypadku ZGK odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości zwożone są na stację przeładunkową w Boguszowicach skąd są transportowane na składowisko w Knurowie. Pozostałe firmy wywozowe dostarczają odpady komunalne na składowiska we własnym zakresie.
          W kwietniu 1997 r. Zakład Gospodarki Komunalnej przeprowadził badanie składu odpadów komunalnych pochodzących ze 150 gospodarstw domowych (badania te wiązały się z opracowywanym w tym okresie Miejskim Programem Segregacji Odpadów Komunalnych). Otrzymane wyniki wykazują duże zróżnicowanie składu morfologicznego odpadów w zależności od rodzaju i charakteru zabudowy oraz sposobu ogrzewania mieszkań i budynków (tabela 18). Były to badania jednorazowe, wykonane dla niewielkiej i najprawdopodobniej mało reprezentatywnej próby gospodarstw domowych, dlatego ich wyniki częściowo odbiegają od wyników podobnych badań i założeń teoretycznych.

Tabela 18.
Skład jakościowy odpadów komunalnych powstających na terenie Cieszyna (na podstawie danych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie)

Lp.  Rodzaj odpadów zabudowa o charakterze wiejskim  budynki wielorodzinne z centralnym ogrzewaniem  budynki wielorodzinne z ogrzewaniem węglowym  zabudowa jednorodzinna 
1.  odpady organiczne  2,6  63,2  31,9  25,4 
- resztki kuchenne 
2.  odpady ogrodowe  5,4  1,4 0,6  5,8 
3.  papier nadający się. do odzysku  1,0  3,6  1,1  1,3 
4.  papier nie nadający się do odzysku  0,6  1,3  0,6  0,6 
5.  szkło - butelki  9,0  6,8  4,5  4,5 
6.  szkło - pozostałe  1,6  1,6  1,7  2,2 
7.  metale żelazne  1,8  1,4  0,6  1,7 
8.  metale nieżelazne  0,8  1,3  0,6  0,9 
9.  butelki i tworzyw sztucznych  M  1,6  1,1  0,9 
10  tworzywa sztuczne - folie  1,2  2,7  1,1  1,5 
11.  tworzywa sztuczne - inne  1,0  1,3  0,6  1,0 
12.  tekstylia  1,2  1,4  0,6  0,8 
13  odpady higieniczne  1,8  5,0  2,8  2,3 
14,  kartony typu „tetra"  0,4  1,1  0,6  0,4 
15.  popiół  68,6  0,0  48,2  44,2 
16.  pozostałe  1,9  6,3  3,4  3,3 

Miejski Program Segregacji Odpadów Komunalnych
W 1997 r. został uruchomiony Miejski Program Segregacji Odpadów Komunalnych (MPSOK), zatwierdzony uchwalą Nr XLVI/342/97 Rady Miejskiej w Cieszynie z dnia 15 maja 1997 r. Program ten zakłada tzw. segregację odpadów u źródła, czyli bezpośrednio w gospodarstwach domowych. Gospodarstwa domowe biorące udział w programie otrzymują różnokolorowe worki do gromadzenia w sposób selektywny makulatury, złomu, tworzyw sztucznych, szkła kolorowego i szkła białego. Po zapełnieniu worki te w określone dni są odbierane od mieszkańców i transportowane do tzw. stacji wtórnej selekcji przy stacji przeładunkowej w Boguszowicach. Po dodatkowej segregacji i przygotowaniu, zebrane odpady są sprzedawane jako surowce wtórne lub zagospodarowywane w inny sposób.
          Prowadzona tym systemem selektywna zbiórka odpadów pozwala na łatwą i skuteczną identyfikację oddawanych odpadów, ocenę ich jakości i rzetelności segregacji. Przy opracowywaniu MPSOK wzorowano się na podobnych inicjatywach, skutecznie i efektywnie realizowanych m.in. w Żywcu i okolicznych gminach.
          Przed uruchomieniem programu przygotowano stację wtórnej selekcji przy stacji przeładunkowej, wyposażając ją m.in. w urządzenia do rozdrabniania szkła i tworzyw sztucznych oraz prasę do belowania makulatury.
          W IV kwartale 1997 r. MPSOK był realizowany w 450 gospodarstwach domowych zlokalizowanych w 5 rejonach pilotażowych o zwartej zabudowie jednorodzinnej. W latach 1998-2002 systematycznie rozszerzano zasięg programu oraz zwiększano ilość gospodarstw domowych objętych segregacją. Aktualnie MPSOK obejmuje swym zasięgiem wszystkie gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych, ponadto od lipca 2002 r. selektywną zbiórką odpadów komunalnych objęto budynki Spółdzielni Mieszkaniowej „Cieszynianka” na osiedlu Liburnia i osiedlu Podgórze (w miesiącach VII-XII zebrano ogółem 4.672 worków z odpadami segregowanymi).
          Równolegle z rozszerzaniem programu, w rejonach objętych segregacją, „workową”, likwidowano ogólnodostępne punkty gromadzenia odpadów segregowanych wyposażonych w różnokolorowe pojemniki typu PA-1100. Punkty te były organizowane od połowy 1992 r., jednak ten system zbierania odpadów segregowanych był mało efektywny przede wszystkim pod względem jakości zbieranego materiałów i związanych z tym kosztów zbierania, wtórnej selekcji i zagospodarowania odpadów. W 2002 r. punkty te wyposażone były w 21 pojemników znajdujących się w 5 rejonach miasta. Z uwagi na wysokie koszty związane z realizacją programu segregacji, od 1.01.2001 r. została wprowadzona odpłatność za odbiór odpadów segregowanych w wysokości 1,50 zł od worka.

Tabela 19.
Zestawienie ilości worków z odpadami segregowanymi zebranych w ramach Miejskiego Programu Segregacji Odpadów Komunalnych w latach 1997 2002 (na podstawie danych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie).
*) dotyczy IV kwartału

Tabela 20.
Zestawienie ilości sprzedanych surowców wtórnych zebranych w ramach Miejskiego Programu Segregacji Odpadów Komunalnych w latach 1997 – 2002 (na podstawie danych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie).

*) dotyczy IV kwartału

Tabela 21.
Zestawienie kosztów realizacji Miejskiego Programu Segregacji Odpadów Komunalnych w latach 1997-2002 (na podstawie danych Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie).

       Jako zysków z realizacji programu nie uwzględniono zmniejszenia kosztów składowania i transportu odpadów komunalnych na składowiska w Jastrzębiu i Knurowie, nie uwzględniono również „oszczędności” miejsca na składowisku odpadów i osadów w Boguszowicach, wynikających z mniejszej ilości składowanych odpadów. Szacunkowo tylko w 2002 roku na składowiska nie trafiło ok. 1.419 m3 odpadów komunalnych, co odpowiada ok. 71 kontenerom (o poj. 20 m3) służącym do transportu odpadów na trasie: stacja przeładunkowa — składowisko odpadów.

       Na terenie Cieszyna prowadzone są ponadto następujące działania w zakresie selektywnego gromadzenia, składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:
  1. od 1991 r. przeprowadzano co najmniej raz w roku (z reguły w powiązaniu z akcją „Sprzątanie Świata") objazdowe zbiórki odpadów wielkogabarytowych (zbiórki uliczne, tzw. wystawki). Każdorazowo zbierano w ten sposób od kilkudziesięciu do ponad 160 ton odpadów (w 1995 r.). Przy propagowaniu wśród mieszkańców terminu i zakresu zbiórki korzystano z pomocy młodzieży, która roznosiła ulotki bezpośrednio do mieszkań i budynków. Koszt zbiórki objazdowej (w pełni pokrywany przez ZGK) wynosił jednorazowo ok. 40-50 tys. zł. Z uwagi na duże koszty oraz stosunkowo często spotykane wykorzystywanie przez mieszkańców zbiórek do pozbywania się nie tylko odpadów wielkogabarytowych, zrezygnowano z przeprowadzania zbiórek tego typu;
  2. w l995 r. ZGK uruchomił przy ul. Łukowej magazyn. do którego mieszkańcy mogą nieodpłatnie oddawać stare meble, lodówki, telewizory itp. Osoby zainteresowane mogą nieodpłatnie pobrać z magazynu przedmioty przydatne do dalszego użytkowania. Pozostałe sprzęty są demontowane i rozkładane na części nadające się do dalszego zagospodarowania np. jako surowce wtórne;
  3. w 1998 r. uruchomiono pryzmową kompostowanie odpadów organicznych z terenów zielonych. Do kompostowania odpady zielone mogą dostarczać zarówno administratorzy terenów zielonych, jak i osoby prywatne.
  4. w 1996 r. uruchomiono przy ul. Frysztackiej składowiska gruzu oraz ziemi z prac ziemnych.
       Należy także podkreślić, że dużym zagrożeniem dla środowiska są nieczynne dawne wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Słowiczej oraz w wyrobisku pocegielnianym przy ul. Kościuszki, a także tzw. mogilnik. czyli miejsce składowania przeterminowanych środków ochrony roślin w Cieszynie Gułdowach.

Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9