Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Maj 2020
P W Ś C P S N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Gospodarka » Plany rozwojowe »

Lokalny Program Rewitalizacji

       Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Cieszyna (LPR) został uchwalony przez Radę Miejską Cieszyna w dniu 29 listopada 2007 r. (uchwała nr XVI/143/07). Zostały w nim ujęte zadania inwestycyjne, które zaplanowano do realizacji w latach 2007 – 2013. W roku 2009 LPR został zaktualizowany w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z poźn. zm.).

       W związku ze zgłoszeniem przez jednego z lokalnych partnerów nowego projektu rewitalizacyjnego - Burmistrz Miasta Cieszyna zgodnie z zapisem zawartym w pkt. VII Sposoby monitorowania, oceny i komunikacji społecznej  LPR w Cieszynie podjął decyzję o przystąpieniu do jego aktualizacji.

       Działając w oparciu o przepisy artykułu 48 pkt. 2 w związku z art.57 pkt. 2 i art. 58 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Katowicach o wydanie opinii uzgadniającej odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wymienione organy pozytywnie uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym Burmistrz Miasta Cieszyna w dniu 9 września 2010r. postanowił odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna. Postanowienie zostało obwieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

     W wyniku prac aktualizacyjnych obowiązującego dokumentu wprowadzono następujące zmiany tylko w zakresie złożonego wniosku tj:
  • uzupełniono wykaz projektów rewitalizacyjnych LPR o nowy o nr 21 pn. „Rewitalizacja obiektu szpitalnego wraz z otoczeniem parkowym w Cieszynie”
  • zwiększono obszar rewitalizacyjny A o terenu Szpitala Śląskiego przy ul. Bielskiej w obrębie którego zlokalizowany jest projekt rewitalizacyjny nr 21 oraz uzupełniono opis obszaru,
  • uzupełniono indykatywny plan finansowy realizacji projektów rewitalizacyjnych na lata 2007 – 2013.

 

       W dniu 30 września 2010r. Rada Miejska Cieszyna uchwałą nr LI/527/10 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XVI/143/07 z dnia 29 listopada 2007 roku zaktualizowała Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Cieszyna.

 
A. Skowroński
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta

 


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl