Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


UniaBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Luty 2020
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Gospodarka » Plany rozwojowe »

Plan zagospodarowania przestrzennego

      Podstawowym aktem regulującym proces gospodarowania przestrzenią jest ustawa z dnia 27 marca 2003 roku. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Przedmiotem regulacji tej ustawy są działania podejmowane w dwóch podstawowych obszarach, dotyczących: 
  1. określania zasad kształtowania polityki przestrzennej przez organy administracji poprzez uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany, które, jako akt kierownictwa wewnętrznego, wyznacza kierunki działania władz miasta w zakresie prowadzenia polityki przestrzennej,
  2. określania zakresu i sposobu postępowania w sprawach przeznaczania terenów na konkretne cele wraz z ustaleniem zasad ich zagospodarowania poprzez uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zawierają przepisy powszechnie obowiązujące w zakresie przeznaczenia terenów oraz zasad ich zabudowy i zagospodarowania. 
      Wszystkie działania w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego ukierunkowane są na ochronę i zabezpieczenie dwóch fundamentalnych wartości tj. ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Cieszyna obowiązuje od 2000 roku. Obecnie sporządzana jest zmiana studium, dotycząca całego zakresu regulacji w nim zawartych. Sporządzana zmiana studium bierze pod uwagę tzw. uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego czyli obiektywne zjawiska istniejące w przestrzeni, a także złożone wnioski do studium oraz postulaty dotyczące rozmieszczenia infrastruktury publicznej o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym. Opracowany projekt zmiany studium będzie podlegał wyłożeniu do publicznego wglądu i jednocześnie zostanie zorganizowana dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami. Zgodnie z ustalonym harmonogramem prac wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu, jeżeli nie nastąpią nieprzewidziane okoliczności, winno nastąpić w IV kwartale 2012r.
 
      Około 37 % powierzchni miasta Cieszyna posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, a dla następnych 30 % prowadzone są prace nad kolejnymi projektami planów.
Wszystkie obowiązujące plany oraz studium są dostępne na stronie BIP, a w sposób interaktywny można się z ich ustaleniami zapoznać na stronie www.cieszyn.pl lub www.um.cieszyn.pl w zakładce System Informacji Przestrzennej (SIP ten został wdrożony w 2011 roku). 
 
      W przypadku zamierzenia inwestycyjnego planowanego do realizacji na terenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymagane jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Procedury dotyczące uzyskania wymienionych decyzji są opisane na stronie Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

A. Skowroński
Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta

Urząd Miejski, Wydział Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl