Polski English Deutch France Czech

Biuletyn Informacji Publicznej Cieszyn na Instagram
Cieszyn na Instagram


Unia

eUrz´żŻd - Elektroniczne Us´żŻugi dla Mieszka´żŻca


Budzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomo´żŻci Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Czerwiec 2020
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w CieszynieStrona po´żŻwi´żŻcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona po´żŻwi´żŻcona kopercie ´żŻycia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Gospodarka » Finanse Miasta Cieszyna »

Budżet

Pojęcie budżetu i procedura jego uchwalania w mieście Cieszyn


      Budżet jednostki samorządu terytorialnego to roczny plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów tej jednostki, jak również plan przychodów i wydatków: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, środków specjalnych oraz funduszy celowych jednostki samorządu terytorialnego stanowiący podstawę gospodarki finansowej. Budżet powinien być zrównoważony przynajmniej pod względem formalnym. Różnica między dochodami a wydatkami może być dodatnia (nadwyżka) bądź ujemna (deficyt). W przypadku, gdy budżet wykazuje deficyt organ stanowiący obowiązany jest wskazać źródła pokrycia tego niedoboru (np. przychodami z kredytów zaciąganych w bankach, z prywatyzacji majątku danej jednostki, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę).


      Organem stanowiącym miasta Cieszyna jest Rada Miejska Cieszyna, zaś organem wykonawczym – Burmistrz Miasta Cieszyna.

      Budżet jest uchwalany w formie uchwały budżetowej. Rada Miejska Cieszyna uchwałą nr XVI/165/99 z dnia 28 października 1999 roku określiła harmonogram prac związanych z przygotowywaniem budżetu miasta.
Uchwała budżetowa podlega ogłoszeniu w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym, co ma na celu realizowanie zasady jawności gospodarki finansowej gminy.

Szczegółowość uchwały budżetowej miasta Cieszyna


      Konstruując budżet Rada Miejska opiera się na przepisach prawa, które szczegółowo określają elementy mające znajdować się w uchwale budżetowej (art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych), a mianowicie:

 1. prognozowane dochody wg ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji;
 2. wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:
  1. wydatków bieżących, w tym: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji, wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego, wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
  2. wydatków majątkowych;
 3. źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu;
 4. wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów;
 5. plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, środków specjalnych oraz funduszy celowych;
 6. upoważnienia zarządu jednostki do zaciągania długu oraz do spłat zobowiązań jednostki; 7.zakres i kwoty dotacji przedmiotowych;
 7. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu aministracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami;
 8. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w budżecie jednostki, której powierzono realizację tych zadań.

      Ponadto, na podstawie z art. 124 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, uchwała budżetowa miasta Cieszyna zawiera dodatkowo:

 1. upoważnienie dla Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w budżecie w zakresie: przeniesień w planie wydatków w ramach działu, dokonywania przeniesień planowanych wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, z wyjątkiem eliminowania zaplanowanego zadania oraz tworzenia nowych zadań inwestycyjnych;
 2. upoważnienie do udzielania pożyczek i poręczeń oraz przekazanie jednostkom uprawnień do dokonywania przeniesień w planach wydatków tych jednostek organizacyjnych, za wyjątkiem zwiększania wydatków na wynagrodzenia i pochodne.

      W uchwale budżetowej miasta Cieszyna znajduje również odbicie kolejny przepis ustawy o finansach publicznych (art. 124 ust. 3), wskazujący na to, iż należy także określić dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

      Aktualne inmformacje na temat budżetu Miasta cieszyna znaleźć można w BIP w zakładkach na dany rok. bip.um.cieszyn.pl


Urz´żŻd Miejski, Wydzia´żŻ Kultury i Promocji Miasta promocja2@um.cieszyn.pl