Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Listopad 2018
P W Ś C P S N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

STREFA MIESZKAŃCA » Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego » Czy wiesz, że ... »

możesz być zobowiązany do pełnienia warty?

Art. 245. 1. Każdy, kto zauważy wystąpienie awarii, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym osoby znajdujące się w strefie zagrożenia oraz jednostkę organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej albo Policji albo wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 2. Organy administracji w trybie i na zasadach określonych w dekrecie z dnia 23 kwietnia 1953 r. o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych (Dz. U. Nr 23, poz. 93, z późn. zm.) mogą wprowadzić obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych w celu prowadzenia akcji na rzecz ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska przed skutkami awarii.

(Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2008 Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).

 

Art. 4. Świadczenia osobiste i rzeczowe dla celów zorganizowanej akcji społecznej polegają na:

- udzielaniu pierwszej pomocy osobom, które uległy nieszczęśliwym wypadkom,

- udostępnieniu pomieszczenia poszkodowanym na czas niezbędny dla udzielenia pierwszej pomocy i schronienia,

- przyjęciu na przechowanie i pilnowaniu mienia poszkodowanych,

- zabezpieczeniu zagrożonego inwentarza żywego (dostarczenie paszy i pomieszczenia),

- pełnieniu warty w celu zapobieżenia rozszerzaniu się klęski,

- wykonywaniu określonych robót,

- dostarczeniu narzędzi potrzebnych przy prowadzeniu akcji,

- dostarczeniu środków przewozowych wraz z niezbędnym inwentarzem pociągowym.

Art. 5. 1. Do wykonania obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych powołuje odpowiednio wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo wojewoda.

(Dekret z dnia 23 kwietnia 1953 r. DEKRET o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych Dz. U. z 1953 Nr 23, poz. 93 z późn. zm.)

 

 

Art. 22. 1. Jeżeli siły i środki, którymi dysponuje wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub wojewoda albo pełnomocnik, są niewystarczające, można wprowadzić obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych polegających na:

1) udzielaniu pierwszej pomocy osobom, które uległy nieszczęśliwym wypadkom,

2) czynnym udziale w działaniu ratowniczym lub wykonywaniu innych zadań wyznaczonych przez kierującego akcją ratowniczą,

3) wykonywaniu określonych prac,

4) oddaniu do używania posiadanych nieruchomości lub rzeczy ruchomych,

5) udostępnieniu pomieszczeń osobom ewakuowanym,

6) użytkowaniu nieruchomości w określony sposób lub w określonym zakresie,

7) przyjęciu na przechowanie i pilnowaniu mienia osób poszkodowanych lub ewakuowanych,

8) zabezpieczeniu zagrożonych zwierząt, a w szczególności dostarczaniu paszy i schronienia,

9) zabezpieczeniu zagrożonych roślin lub nasion,

10) pełnieniu wart,

11) zabezpieczeniu własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed ich zanieczyszczeniem, skażeniem lub zakażeniem, a także udostępnianiu ich dla potrzeb osób ewakuowanych lub poszkodowanych, w sposób wskazany przez organ nakładający świadczenie,

12) zabezpieczeniu zagrożonych dóbr kultury.

2. Od obowiązku świadczeń osobistych zwolnione są:

1) osoby do 16 roku życia i powyżej 60 roku życia - w zakresie świadczeń wymienionych w ust. 1 pkt 2, 3, 6 i 10,

2) osoby chore, niepełnosprawne, kobiety w ciąży i kobiety karmiące - w zakresie świadczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1-3, 6, 8 i 10,

3) osoby sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 8, nad chorymi lub osobami niepełnosprawnymi - w zakresie świadczeń wymienionych w ust. 1 pkt 1-3, 6 i 10.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, wojewoda albo pełnomocnik może odstąpić od nałożenia lub zwolnić od obowiązków, o których mowa w ust. 1, również inne osoby i podmioty, ze względu na interes publiczny albo wyjątkowo ważny interes danej osoby lub podmiotu.

(Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej  Dz. U. 2002 Nr 62, poz. 558 z późn. zm.)

 


Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9