Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Gospodarka » Poradnik inwestora » Przewodnik inwestora »

Informacje o mieście

Charakter miasta

Cieszyn jest regionalnym ośrodkiem gospodarczym, administracyjnym, oświatowym i kulturalnym. Położony jest na granicy polsko-czeskiej, na głównym szlaku drogowym prowadzącym ze Skandynawii i Wybrzeża Bałtyckiego do głównych miast centralnej i południowej Europy. W ciągu roku granicę w Cieszynie przekracza ponad 15,97 mln osób i prawie 4,4 mln pojazdów.

Cieszyn wraz Czeskim Cieszynem tworzą jeden organizm miejski, podzielony jedynie rzeką Olzą, który zamieszkuje łącznie około 62 tys. osób. Z Cieszynem sąsiadują gminy wiejskie: Hażlach (9,8 tys. mieszańców), Dębowiec (5,5 tys. mieszkańców) i Goleszów (12,2 tys. mieszkańców).

Ciekawa tysiącletnia historia Cieszyna wraz z licznymi zabytkami sprawiają, że miasto jest odwiedzane przez dużą liczbę turystów.

W ciągu roku w Cieszynie odbywa się wiele różnorodnych wydarzeń kulturalnych, z których największymi są Festiwal Muzyki Wokalnej “Viva il Canto”, Festiwal Teatralny “Bez Granic”, Święto Trzech Braci, „Wakacyjne Kadry”, „Dni Teatru ...”, Przegląd Filmowy „Kino na Granicy”, Dekada Muzyki Organowej, Chóralnej i Kameralnej.

Filia Uniwersytetu Śląskiego, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych oraz różnorodne szkoły średnie czynią miasto ważnym ośrodkiem oświatowym pełnym młodzieży i studentów.

Szczegółowe dane liczbowe o mieście zamieszczone są w opracowaniu „Cieszyn w liczbach” aktualizowanym co rok, dostępnym na stronie internetowej miasta www.cieszyn.pl.

Komunikacja

Miasto leży w ciągu międzynarodowej trasy E 75 prowadzącej ze Skandynawii i Wybrzeża Bałtyckiego do głównych miast centralnej i południowej Europy z północnej Europy przez Gdańsk i Bielsko – Białą do granicy państwa (przejście graniczne Cieszyn – Boguszowice) i dalej do południowej Europy.

Oprócz przejścia granicznego w ciągu trasy E 75, w Cieszynie znajdują się dwa przejścia drogowe w centrum miasta (obsługujące ruch pieszy i samochodów osobowych) oraz jedno przejście kolejowe.

Odległości drogowe do większych miast w Polsce:
 • Warszawa – 373 km (5 godz. jazdy samochodem),
 • Kraków – 121 km (2 godz.),
 • Katowice – 76 km (1 godz.),
 • Bielsko – Biała – 32 km (0,5 godz).
Komunikacja lotnicza z portów lotniczych:
 • Katowice – Pyrzowice (1,5 godz. jazdy samochodem),
 • Kraków – Balice (1,5 godz.),
 • Ostrawa (Republika Czeska) (1 godz.).

  Gospodarka komunalna

  Tereny miasta są wyposażone w sieć kanalizacyjną odprowadzającą ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków. W chwili obecnej ponad 79% lokali mieszkalnych podłączonych jest do sieci kanalizacyjnej. W najbliższych latach planuje się skanalizowanie kolejnych obszarów miasta. Sieciami kanalizacyjnymi i oczyszczalnią zarządza miejska jednostka organizacyjna - Zakład Gospodarki Komunalnej.

  Sieć wodociągowa na terenie miasta posiada rezerwę wydajności i jest własnością Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, która jest spółką międzygminną ze znaczącym udziałem miasta Cieszyna.

  Na terenie miasta działa przedsiębiorstwo ciepłownicze Energetyka Cieszyńska dysponujące źródłem ciepła (elektrociepłownią o mocy cieplnej ok. 150 MW i mocy elektrycznej 4,5 MW) oraz sieciami ciepłowniczymi o długości ok. 53 km. Ciepłownia dostarcza ciepło w wodzie o stałej temperaturze 130oC oraz o zmiennych parametrach 130/70oC. Rezerwa mocy cieplnej w źródle wynosi ok. 30MWt.

  Siecią gazu ziemnego administruje Zakład Gazowniczy w Zabrzu, Rozdzielnia Gazu w Cieszynie. Istnieją również rezerwy przesyłowe w sieciach gazu ziemnego.

  Siecią energetyczną (elektryczną) zarządza ENION S.A., Rejon Energetyczny w Cieszynie.

  Miasto posiada uchwalony plan zaopatrzenia miasta w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe obejmujący uzbrojenie energetyczne strategicznych terenów pod budownictwo przemysłowe, mieszkaniowe i komunalne.

  Zatrudnienie i bezrobocie

  Cieszyn od szeregu lat jest ośrodkiem dającym zatrudnienie kilkunastu tysiącom osób zamieszkałym na Śląsku Cieszyńskim. Według przeprowadzonych badań ok. 40% pracowników zatrudnionych w Cieszynie dojeżdża do pracy z sąsiednich gmin. Do dziedzin gospodarki narodowej, które dają największą ilość miejsc pracy w Cieszynie, należą: przemysł, budownictwo, handel, administracja publiczna, ochrona zdrowia i edukacja.

  W latach 90-tych ubiegłego wieku nastąpiła zasadnicza zmiana w strukturze zatrudnienia. Znacznie zmalała ilość miejsc pracy w zakładach przemysłowych na korzyść jednostek działających w sferze usług materialnych i niematerialnych.

  Cieszyna nie ominął problem bezrobocia. Jak w latach końca ubiegłego wieku stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie 5-6% to w roku 2005 osiągnęło najwyższy poziom 15,5%. Od dwóch lat obserwujemy stopniowy spadek stopy bezrobocia, w roku 2007 wyniosła ona 9,3%.

  Bezrobotni z wyższym wykształceniem stanowią zaledwie 9,6% bezrobotnych. Najwyższą grupę bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym bo ok. 55,3%.

  Przygotowanie kadr do zawodu

  W Cieszynie funkcjonują 4 licea ogólnokształcące oraz 5 szkół zawodowych o różnych profilach kształcenia m.in. elektromechanicznym, elektrometalowym, budowlanym, spożywczym i ekonomicznym.

  Wyższe wykształcenie w różnych specjalnościach zapewniają tradycyjne ośrodki akademickie: Kraków, Katowice, Gliwice. Ponadto wyższe wykształcenie w specjalnościach: elektromechanicznych, elektronicznych, informatycznych, włókienniczych, inżynierii środowiska, zarządzania, marketingu, bankowości i finansów zapewniają wyższe uczelnie funkcjonujące w Bielsku-Białej - byłym mieście wojewódzkim położonym w odległości 40 km od Cieszyna.

  Cieszyn jest również ośrodkiem akademickim. W cieszyńskiej filii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach kształci się młodzież na kierunkach: etnologia, pedagogika, instrumentalistyka, grafika, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuki plastycznej. Natomiast Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych kształci przyszłych nauczycieli języków: angielskiego, niemieckiego i francuskiego.

  Struktura inwestycji krajowych i zagranicznych

  W Cieszynie preferuje się działalność gospodarczą wytwórczą lub przetwórczą, nieuciążliwą ekologicznie. Tradycje przemysłu w Cieszynie i wynikające stąd przygotowanie fachowe pracowników powodują, że preferowane są szczególnie gałęzie przemysłu maszynowego (obróbka metali) i elektrotechnicznego.

  Ze względu na przygraniczne położenie miasta preferowana jest również działalność handlowa i usługowa nastawiona nie tylko na zaspokojenie potrzeb mieszkańców Cieszyna, ale również sąsiednich miejscowości turystycznych oraz osób korzystających z przejść granicznych.

  Na około 5 tys. podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Cieszynie – 96% to podmioty prywatne. Jedynie 214 jednostek to własność sektora publicznego.

  Firmy polskie zarejestrowane w Cieszynie stanowią 97%. Firm z udziałem kapitału zagranicznego jest 171.

  Najważniejsze zakłady przemysłowe

  Wszystkie najważniejsze zakłady produkcyjne zlokalizowane w Cieszynie są własnością prywatną, w tym również kapitału zagranicznego. Należą do nich:
  • SIGMAKALON CIESZYN S.A. (farby i lakiery) (kapitał zagraniczny),
  • MONDELĒZ INTERNATIONAL POLSKA Sp. z o.o. Oddział Olza (wafle „Prince Polo”, czekolada „Milka”), (kapitał zagraniczny: MONDELĒZ INTERNATIONAL Inc. (dawniej Kraft Foods, Inc. Główną siedzibą jest Northfield, w stanie Illinois w Stanach Zjednoczonych),
  • Maszyny Elektryczne - CELMA S.A. (silniki elektryczne asynchroniczne, odlewy żeliwne), (kapitał zagraniczny: INTERELEKTRA POLAND I z siedzibą w Warszawie – spółka akcyjna z kapitałem włosko-luksemburskim),
  • ELEKTROMETAL S.A. (urządzenia teletechniczne dla górnictwa),
  • Fabryka Automatyki Chłodniczej S.A. (szeroki zakres automatyki chłodniczej i klimatyzacyjnej),
  • LAKMA S.A. (farby, kleje, chemia gospodarcza),
  • MIROMETR Sp. z o.o. (liczniki przepływu cieczy), (kapitał zagraniczny: SAPPEL z siedzibą w Saint Louis, Francja),
  • Zakład Przetwórstwa Mięsnego „JAN BIELESZ” Sp. z o.o.

 • Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9