Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Wrzesień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Gospodarka » Poradnik inwestora » Przewodnik inwestora »

Poradnik inwestora

Cieszyn jest miastem otwartym dla inwestorów, a jego położenie, walory geograficzne, przyjazny klimat, życzliwość i profesjonalizm obsługi utwierdzają w przekonaniu, że tu warto bezpiecznie lokować swoje przedsięwzięcie.

Kreatywna polityka prowadzona przez władze miasta a także konsekwentna realizacja założeń strategii rozwoju Cieszyna oraz wieloletnich programów inwestycyjnych i szeroko pojętej promocji miasta sprzyja inwestorom.

Propozycje ofert inwestycyjnych oraz nieruchomości do zagospodarowania znajdują się na stronie internetowej miasta www.cieszyn.pl w zakładce „Gospodarka”.

Procedura zakupu nieruchomości miejskiej

Wszystkie sprawy związane z procedurą prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
 1. Wystąpienie z intencją zakupu nieruchomości do Burmistrza Miasta.
 2. Podjęcie decyzji przez Burmistrza Miasta o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości oraz ewentualnym podziale nieruchomości.
 3. Opracowanie dokumentacji niezbędnej do uruchomienia procedury zbycia nieruchomości.
 4. Wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.
 5. Podjęcie decyzji przez Burmistrza Miasta o zbyciu nieruchomości.
 6. Ogłoszenie w prasie przetargu o zbyciu nieruchomości – co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
 7. Złożenie oferty zgodnej z warunkami zawartymi w treści ogłoszenia.
 8. Rozstrzygnięcie przetargu.
 9. Spisanie umowy notarialnej z nabywcą nieruchomości.


Etapy procesu inwestycyjnego

Na obszarze obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego inwestycję lokalizuje się na podstawie ustaleń tego planu.

Na obszarze braku planu zagospodarowania przestrzennego inwestycje lokalizuje się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dzielą się na decyzje dot.:
 • ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • ustalenia warunków zabudowy.
 1. Złożenie w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wniosku do Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

  Wniosek powinien zawierać:
  • określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na którym ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000;
  • charakterystykę inwestycji obejmującą:
   • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzenia lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,
   • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej,
   • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.
  Wnioski dostępne są na stronie internetowej urzędu www.um.cieszyn.pl , Urząd Miejski/Wydziały/Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Form. Nr SRM/P1 i SRM/P2.
 2. Złożenie w Urzędzie Miejskim w Cieszynie wniosku do Burmistrza Miasta Cieszyna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli przedsięwzięcie inwestycyjne należy do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko zdefiniowanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dn. 9.11.2004r. (Dz.U. 04, 257. 2573 z póź. Zm.).
 3. Uzyskanie prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
 4. Projektowanie inwestycji.
 5. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę (w Wydziale Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Cieszynie). Wymagane załączniki: projekt budowlany, prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz inne dokumenty w zależności od rodzaju inwestycji, wymagane przepisami ustawy prawo budowlane.
 6. Wydanie pozwolenia na budowę.
 7. Zgłoszenie rozpoczęcia robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Cieszynie.
 8. Budowa obiektów.
 9. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.


Ulgi i preferencje dla inwestorów

W Cieszynie obowiązują ulgi od podatku od nieruchomości skierowane do przedsiębiorców budujących nowe obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zwiększających zatrudnienie w obiektach istniejących. Pełny tekst uchwały Rady Miejskiej ustalającej stawki podatku od nieruchomości wraz z ulgami znajduje się w załączeniu.

Samorząd gminny przewiduje również wsparcie dla inwestorów poprzez doprowadzenie uzbrojenia technicznego do granicy terenu przeznaczonego pod przemysł lub usługi oraz do terenu przeznaczonego pod zorganizowane budownictwo mieszkaniowe.

Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9