Polski English Deutch France Czech
Biuletyn Informacji Publicznej

Cieszyn na Instagram
Cieszyn na YouTube

Cieszyn na FacebookBudzet Obywatelski

Cmentarze Komunalne w Cieszynie
System gospodarowania odpadami

Pobierz najnowszy numer Wiadomości Ratuszowych
Miejski System SMS-owy

Imprezy nadchodzące

Grudzień 2018
P W Ś C P S N
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Dyżury aptek

Apteka Farmarosa,
ul. Bobrecka 27
tel.: 33 858-27-65
Mapa inwestycji w Cieszynie

Międzygminna Strefa Gospodarcza

Strona poświęcona GPR
Gminny Program Rewitalizacji


Strona poświęcona kopercie życia

czeski Cieszyn - oficjalny serwis

Środowisko przyrodnicze » Informacje Ogólne »

Wody powierzchniowe i podziemne

Potok Krasna

Potok Krasna

      Teren Cieszyna leży w całości w dorzeczu Odry i zlewisku Morza Bałtyckiego. Sieć rzeczna jest dobrze rozwinięta, a głównymi ciekami na terenie miasta są:
  • odcinek Olzy (o długości ok. 9 km, będący zachodnią granicą miasta, a równocześnie granicą Państwa) oraz jej prawobrzeżne dopływy
  • Pucówka,
  • Bobrówka,
  • Piotrówka (krótki odcinek źródłowy w północnej części miasta).
      Bobrówka dzieli miasto na część północną i południową, a jej prawobrzeżnymi dopływami (odwadniającymi północną część miasta) są -wymieniając zgodnie z biegiem rzeki - Kraśnianka z Bilowcem (Bielowcem), Boguniówka, Sarkandrowiec, Sarkander. Natomiast w części południowej Cieszyna podstawowe cieki wodne to Pucówka, Glinik (górny odcinek potoku uchodzącego do Puńcówki poza granicami administracyjnymi Cieszyna) oraz Młynówka (sztuczny ciek, biorący początek z Olzy i wpływającym do Bobrówki, który na krótkim odcinku w rejonie parku pod Wałka łączy się z Puńcówką). Ponadto w północnej części miasta bezpośrednio do Olzy wpływa potok Kalembianka. Na terenie Cieszyna oprócz wymienionych powyżej rzek i potoków występuje szereg niewielkich, często okresowych cieków wodnych.
      Ponieważ skały fliszowe cechuje niewielka retencyjność oraz duży udział nieprzepuszczalnych łupków, (co nie sprzyja infiltracji, czyli przenikaniu wód opadowych), znaczna część wody opadowej odpływa powierzchniowo lub przypowierzchniowo. Przy jednoczesnym niewielkim zalesieniu obszaru miasta (podobnie jak całego Pogórza Cieszyńskiego) powoduje to szybkie zmiany odpływu i wezbrania wód w rzekach i potokach. Największe średnie przepływy na Olzie występują w marcu i kwietniu i są o ok. 40% wyższe od średniej rocznej, drugie maksimum występuje w lipcu (120% przepływu średniorocznego), natomiast najniższe przepływy - na poziomie 60-70% przepływu średniorocznego - notuje się w październiku i listopadzie.
      Wody stojące na obszarze miasta to wyłącznie zbiorniki sztuczne, głównie stawy hodowlane, zlokalizowane w dolinach potoków. Największy kompleks stawów znajduje się w dolinie Kraśnianki (Cieszyn Gułdowy). Niewielki zalew o charakterze rekreacyjnym położony jest na tzw. kanale ulgi Młynówki na obszarze parku pod Walką.
      Utwory fliszowe płaszczowiny cieszyńskiej są generalnie ubogie w wodę podziemną. Niska i bardzo niska jest także wodonośność osadów czwartorzędowych pokrywających flisz. Na wysoczyźnie brak wyraźnego poziomu wodonośnego. W wielu miejscach obserwuje się płytko zalegające poziomy związane z pokrywami zwietrzelinowymi.
      W osadach wypełniających dna dolin (są to utwory o średniej wodonośności) zaznacza się poziom wód podziemnych o zwierciadle swobodnym, który w dolinie Olzy występuje na głębokości 2-4 m, a w dolinie Bobrówki od kilkudziesięciu centymetrów do 2 m, i łączy się przy stokach dolin z wodami zalegającymi w zwietrzlinach. Poziomy wód podziemnych ulegają znacznym wahaniom w cyklu rocznym. Głębiej zalegające poziomy wodonośne nie mają znaczenia gospodarczego z powodu ich znacznego zmineralizowania lub małej wydajności.

Urząd Miejski w Cieszynie, Biuro Promocji, Informacji i Turystyki promocja2@um.cieszyn.pl, Cieszyńskie Centrum Informacji tel. (33) 4794 248-9