Stopnie alarmowe

Zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, art. 16 ust. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP oraz Zarządzeniem nr 18 Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w przypadku niecierpiącym zwłoki - minister do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW mogą wprowadzić, zmienić i odwołać, w drodze zarządzenia, następujące stopnie alarmowe:

Lp.

Nr stopnia alarmowego

Oznaczenie stopnia alarmowego

1.

Pierwszy stopień

alarmowy (ALFA)

Wprowadza się w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Jego wprowadzenie ma charakter ogólnego ostrzeżenia.

2.

Drugi stopień

alarmowy (BRAVO)

Wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, jednakże konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

3.

Trzeci stopień

alarmowy (CHARLIE)

Wprowadza się w przypadku zaistnienia konkretnego zdarzenia potwierdzającego cel potencjalnego ataku terrorystycznego lub sabotażowego godzącego w bezpieczeństwo RP lub bezpieczeństwo innych państw i stwarzającego potencjalne zagrożenie dla Polski, albo w przypadku uzyskania wiarygodnych i potwierdzonych informacji o planowanym zdarzeniu o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym na terytorium RP bądź którego celem mają być jej obywatele albo instytucje lub infrastruktura, w tym także obywatele polscy przebywający za granicą lub instytucje polskie mieszczące się poza granicami RP.

4.

Czwarty stopień

alarmowy (DELTA)

Wprowadza się w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym lub sabotażowym, powodującego zagrożenie bezpieczeństwa RP lub bezpieczeństwa innych państw i stwarzającego zagrożenie dla Polski, albo w przypadku gdy uzyskane informacje wskazują na zaawansowaną fazę przygotowań do zdarzenia o charakterze terrorystycznym na terytorium RP bądź którego celem mają być jej obywatele albo instytucje lub infrastruktura, w tym także obywatele polscy przebywający za granicą lub instytucje polskie mieszczące się poza granicami RP, a zebrane informacje wskazują jednocześnie na nieuchronność takiego zdarzenia.

W przypadku zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym dotyczącego systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej albo w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia można wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych CRP:

Lp.

Nr stopnia alarmowego

Oznaczenie stopnia alarmowego

1.

Pierwszy stopień

alarmowy CRP (ALFA-CRP)

Adekwatnie do stopnia ALFA

2.

Drugi stopień

alarmowy CRP (BRAVO-CRP)

Adekwatnie do stopnia BRAVO

3.

Trzeci stopień

alarmowy CRP (CHARLIE-CRP)

Adekwatnie do stopnia CHARLIE

4.

Czwarty stopień

alarmowy CRP (DELTA-CRP)

Adekwatnie do stopnia DELTA

Ponadto, powyższe akty prawne określają zadania do realizacji przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych.

Załączniki:
Pobierz plik (Rozporządzenie PRM.pdf)Rozporządzenie PRM.pdf[ ]264 Kb
Pobierz plik (Zarzadzenie_163-PRM.pdf)Zarzadzenie_163-PRM.pdf[ ]604 Kb

Dodatkowe informacje