visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.

Warto umieć więcej

 

OPIS PROJEKTU 

Projekt „Warto umieć więcej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Projekt nr RPSL.11.01.04-24-02FA/17. Wysokość wkładu unijnego: 684 900,84 zł. Projekt obejmuje szereg różnych zajęć pozalekcyjnych kierowanych do uczniów i uczennic szkół podstawowych nr 1, 2 i 4 z Cieszyna. Zajęcia realizowane są na terenie szkół, przez nauczycieli szkół.

Okres realizacji projektu: wrzesień 2017 roku -czerwiec 2019 roku.

Szerokie spektrum zajęć daje możliwość rozwijania zainteresowań dzieci, poszerzenia wiedzy, czy po prostu spędzenia czasu w sposób kreatywny i ciekawy.

Adresatami projektu są uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – tzn.: uczniowie uzdolnieni oraz uczniowie z problemami w nauce.

 

Wszystkie zajęcia są nieodpłatne, odbywać się będą w większości w grupach 8-osobowych, średnio – jeden raz w tygodniu.

Rekrutacja prowadzona we wrześniu 2017 (pierwsza edycja) i we wrześniu 2018 (druga edycja). Zgłoszenie dziecka do udziału w projekcie odbywa się poprzez wypełnienie Formularza Rekrutacyjnego przez rodzica bądź prawnego opiekuna dziecka.

Rekrutację przeprowadzi personel szkoły na podstawie następujących kryteriów: średnia ocen z przedmiotu oraz opinia nauczyciela. W przypadku zajęć kierowanych do uczniów z problemami w nauce, skierowanie na takie odbędzie się na podstawie rekomendacji nauczyciela prowadzącego.

Kolejność zgłoszeń jest kryterium pomocniczym – tzn. w przypadku uczniów o jednakowej liczbie punktów, pierwszeństwo ma wcześniej zgłoszony. W przypadku niezakwalifikowania się do pożądanych grup, uczniowi zaproponowany zostanie udział w innych zajęciach, na podstawie wskazania wychowawcy.

 

UWAGA:

W związku z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z 2 czerwca 2015, w projekcie nie mogą wziąć udziału uczniowie klas drugich i trzecich.

 

 

 

 

W latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 w trzech cieszyńskich szkołach podstawowych (SP1, SP2, SP4) realizowany był projekt unijny pn. „Warto umieć więcej” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. W ramach projektu prowadzone były dodatkowe zajęcia dla uczniów, mające na celu rozwój kompetencji kluczowych z matematyki, języka obcego, kompetencji naukowo-technicznych (chemia, fizyka, zajęcia przyrodnicze), społecznych, umiejętności komunikacji i uczenia się, zajęcia dla dzieci wymagających wsparcia specjalistów (logopeda, psycholog, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), a także wsparcie pierwszoklasistów w procesie adaptacji w nowym środowisku szkolnym. W sumie w okresie trwania projektu zrealizowano 6 592 godzin zajęć dla uczniów. W projekcie wzięło udział 587 uczniów z SP1, SP2 i SP 4.

Ze środków finansowych w projekcie zostały zakupione i przekazane szkołom zestawy komputerowe, tonery, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne na zajęcia oraz podręczniki i ćwiczenia do nauki języków obcych. Wkład własny z budżetu miasta został zrealizowany poprzez wynajem sal lekcyjnych do prowadzenia zajęć. Zorganizowane zostały szkolenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W trakcie realizacji projektu z takich szkoleń skorzystało 25 nauczycieli.

Łącznie wydatkowano w projekcie 750.505,45 zł w latach 2017-2019, co stanowi: dofinansowanie ze środków europejskich 637.929,62 zł (85%), dotacja celowa z budżetu krajowego 37.525,28 zł (5%) oraz 75.050,55 zł w ramach wkładu własnego gminy (10%), w tym wkład rzeczowy w postaci wynajmu sal lekcyjnych.

Projekt został zakończony w dniu 31.07.2019 r., Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaakceptował końcowe rozliczenie projektu. 

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję