Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna podlegający konsultacjom społecznym

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna jest dostępny do wglądu w okresie od 28 kwietnia 2017 r. do 29 maja 2017 r.
Oprócz wersji elektronicznej zamieszczonej poniżej, Projekt jest dostępny w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), pok. 216, II piętro, w godzinach pracy urzędu, tj. w poniedziałki w godz. od 7.30 do 16.30, od wtorku do czwartku w godz. od 7.30 do 15.30, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30.
Uwagi do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Cieszyna można złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 29 maja 2017r. w postaci:
- papierowej przesłanej na adres Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn lub złożonej osobiście w Urzędzie Miejskim w Cieszynie w Punkcie Obsługi Klienta, Rynek 1 (parter) – wykorzystując formularz,
- elektronicznej przesłanej za pomocą poczty elektronicznej na adres: gmcieszyn@sekap.pl z wykorzystaniem formularza lub za pomocą formularza elektronicznego.

Pozostałymi formami konsultacji społecznych są:
a) spotkanie konsultacyjne z wszystkimi zainteresowanymi, które odbędzie się w dniu 17 maja br. o godz. 17.00 w siedzibie Domu Narodowym COK w Cieszynie, Rynek 12, I piętro, sala widowiskowa Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), II piętro, Sala Sesyjna,
Uwaga: W czasie spotkania konsultacyjnego zaplanowano m.in.:
- wysłuchanie publiczne wszystkich zainteresowanych osób, które zadeklarują chęć wzięcia udziału w tej formie partycypacji społecznej, wysyłając swoje zgłoszenie za pomocą poczty elektronicznej na adres gmcieszyn@sekap.pl lub zgłaszając to osobiście w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), pok. 216, II piętro, w godzinach pracy urzędu – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 maja 2017 roku (w zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko, telefon kontaktowy i/lub adres poczty elektronicznej, temat wystąpienia); czas wystąpienia - do 3 minut,
- przedstawienie roboczej wersji koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej, jaką tworzy teren ul. Ludwika Kluckiego wraz z elewacją przylegających do niej budynków, schodów i innych elementów najbliższego otoczenia, dotyczącej propozycji kierunków wykorzystania przestrzeni publicznej m.in. do działań artystycznych i społecznych.
b) przekazanie projektu Programu do zaopiniowania przez grupy przedstawicielskie: Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego, Cieszyńską Radę Seniorów, Młodzieżową Radę Miejską oraz Klub Przedsiębiorcy,
c) zbieranie uwag ustnych podczas spotkania konsultacyjnego oraz w okresie do 29 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 (Ratusz), pok. 216, II piętro, w godzinach pracy urzędu.

Projekt GPR do pobrania w wersji: Projekt GPR.

Prezentacje

użyte podczas spotkania otwierającego prace nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu: "Gminny Program Rewitalizacji Miasta Cieszyn wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej"

Aldo Vargas Tetmajer

1.

Zintegrowana rewitalizacja w projektach URBACT. Kilka słów o partycypacji w rewitalizacji – Aldo Vargas Tetmajer, ekspert Krajowy PUNKT Urbact.

dr hab. arch. prof. Krzysztof Skalski

2.

Przykłady francuskich i polskich procesów rewitalizacyjnych. Programy integracji i aktywizacji społecznej na tle kryteriów ruchu Cittaslow - 1.

dr hab. arch. prof. Krzysztof Skalski

3.

Przykłady francuskich i polskich procesów rewitalizacyjnych. Programy integracji i aktywizacji społecznej na tle kryteriów ruchu Cittaslow - 2.

dr hab. arch. prof. Krzysztof Skalski

4.

Rewitalizacja w Cieszynie.

Spotkanie 1: inspiracje.

Berry Kessels

5.

Commune Revitalization Programme of Cieszyn 28 November 2016 - Berry Kessels, Volkshuisvesting Arnhem
Pliki do pobrania

Prezentacje ze spotkań, materiały promocyjne, plakaty, zaproszenia - zrobione na potrzeby projektu: "Gminny Program Rewitalizacji Miasta Cieszyn wraz z rozwojem mechanizmów partycypacji społecznej"