Obraz przedstawiający Cieszyn
Mapa skrzyżowania ulic Katowicka -Majowa -Szarotka, źródło GoogleMaps Mapa skrzyżowania ulic Katowicka -Majowa -Szarotka, źródło GoogleMaps

Ogłoszenie - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka

2021-02-12

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenu położonego w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 13 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art  54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 roku,  poz. 283 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/153/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla terenów położonych w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka, zmienionej uchwałą Nr XVI/167/20 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/153/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. w zakresie zmiany załącznika graficznego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna  dla terenów położonych w rejonie ulic Katowickiej i Szarotka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w zakresie działek 10/1, 10/2, 9/2, obr. 66, w dniach od 19.02.2021 r. do 12.03.2021 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, na parterze, w biurze obsługi interesanta, w godzinach pracy urzędu.

Z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można również zapoznać się w w/w terminie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (bip.um.cieszyn.pl) w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne”.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.03.2021 r. o godz. 1630 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. 126, I piętro. W związku z epidemią wirusa COVID-19 ilość miejsc w pomieszczeniu jest ograniczona. Udział osobisty w dyskusji możliwy jest po uprzedniej rejestracji na adres mailowy: planowanie@um.cieszyn.pl w terminie do 25.02.2021 r. Wszyscy uczestnicy dyskusji zobowiązani są do posiadania maseczki ochronnej. Udziału w dyskusji możliwy jest również poprzez wideokonferencję przy użyciu komunikatora internetowego Skype. Osoby zainteresowane udziałem w wideokonferencji proszone są o przesłanie zgłoszenia swojego udziału na adres planowanie@um.cieszyn.pl. Zgłoszenie powinno zawierać adres poczty elektronicznej, na które organizator wideokonferencji wyśle, godzinę przed rozpoczęciem dyskusji publicznej, zaproszenie umożliwiające dołączenie się do wideokonferencji.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 26.03.2021 r. do Burmistrza Miasta Cieszyna w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej takich jak: platforma ePUAP oraz platforma SEKAP. Uwagi lub wnioski można również złożyć wypełniając odpowiedni formularz zamieszczony w BIP przy projekcie planu, następnie wysyłając go na adres urzad@um.cieszyn.pl. Wnosząc uwagę lub wniosek należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku jednostki organizacyjnej - nazwę oraz adres siedziby.

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna

Przemysław Major

II Zastępca Burmistrza MiastaPliki do pobrania:

Ogloszenie Jola.pdf Sprostowanie_ogloszenia.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję