visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający rzekę Olzę.
 • Regulamin profili miasta Cieszyna w serwisie Facebook.com

Regulamin profili miasta Cieszyna w serwisie Facebook.com

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.77.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 lutego 2022 roku

REGULAMIN PROFILI MIASTA CIESZYNA W SERWISIE FACEBOOK.COM

Regulamin określa zasady i warunki korzystania z profili Urzędu Miejskiego w Cieszynie w serwisie Facebook.com. Celem jego wprowadzenia jest ułatwienie użytkownikom korzystania z tych kanałów komunikacji.

Oficjalnie profile miasta Cieszyna na Facebooku nie są oficjalnym kanałem do podejmowania jakichkolwiek działań formalnych związanych z działalnością Burmistrza Miasta Cieszyna oraz Urzędu Miejskiego w Cieszynie. Oficjalne kanały kontaktu wskazane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Cieszyna.

§ 1

Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy dokument zawierający zasady korzystania z oficjalnych profili Burmistrza Miasta Cieszyna oraz Urzędu Miejskiego w Cieszynie na portalu Facebook.com.
 2. Oficjalne Profile Miasta Cieszyna - profile Burmistrza Miasta Cieszyna oraz Urzędu Miejskiego w Cieszynie zamieszczone na portalu społecznościowym Facebook.com administrowane przez Urząd Miejski w Cieszynie, dostępne pod następującymi adresami:
  1. Miasto Cieszyn (facebook.com/UMCieszyn),
  2. Gabriela Staszkiewicz (facebook.com/StaszkiewiczGabriela),
  3. Cieszyn Robi Wrażenie (facebook.com/CieszynRobiWrazenie),
  4. Budżet obywatelski w Cieszynie (facebook.com/BudzetObywatelskiwCieszynie),
  5. Cieszyn w sieci kultury (facebook.com/Cieszyn.w.sieci.kultury),
  6. Zaplanuj przestrzeń - konsultacje społeczne (facebook.com/zaplanuj.przestrzen),
  7. Sportowy Cieszyn (facebook.com/SportowyCieszyn),
  8. Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków (facebook.com/Hala-Widowiskowo-Sportowa-im-Cieszy%C5%84skich-O1impijczyk%C3%B3w-331723605225),
  9. cieszyn.pl (https://www.facebook.com/NGOcieszyn).
 3. Administrator - Urząd Miejski w Cieszynie;
 4. Administrator danych osobowych - Burmistrz Miasta Cieszyna;
 5. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Oficjalnych Profili Miasta Cieszyna;
 6. Treści - wszelkie komentarze, wypowiedzi i materiały umieszczane na Oficjalnych Profilach Miasta Cieszyna:
 7. Netykieta - zbiór zasad dotyczących dobrego zachowania w Internecie;
 8. Trollowanie - dodawanie kontrowersyjnych, napastliwych, często nieprawdziwych wypowiedzi w celu ośmieszania lub obrażania innych użytkowników;
 9. Spam - można uznać za spam w szczególności:
  1. post Użytkownika o charakterze wyłącznie promocyjnym;
  2. post Użytkownika o charakterze nakłaniającym innych Użytkowników do wzięcia udziału w wydarzeniu komercyjnym;
  3. post Użytkownika o charakterze nakłaniającym innych Użytkowników do zapraszania znajomych na:
   1. komercyjny fanpage;
   2. komercyjną grupę;
   3. komercyjne wydarzenie;
  4. post Użytkownika nakłaniający Użytkowników do wzięcia udziału w konkursie komercyjnym;
  5. post Użytkownika nakłaniający innych Użytkowników do oddania głosu na obiekt konkursowy;
  6. kryptoreklamę.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Urząd Miejski w Cieszynie jest Administratorem profili w serwisie Facebook.com wymienionych w §1 punkt 2.
 2. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Oficjalnych Profili Miasta Cieszyna, prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa i obowiązki Urzędu Miejskiego w Cieszynie związane z administrowaniem Oficjalnymi Profilami Miasta Cieszyna.
 3. Każdy Użytkownik korzystający z Oficjalnych Profili Miasta Cieszyna na Facebook.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 4. Obowiązujący Regulamin jest dostępny na Oficjalnych Profilach Miasta Cieszyna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Cieszyna.

§ 3

Korzystanie z Oficjalnych Profili Miasta Cieszyna na Facebook.com

 1. W trosce o jakość dyskusji każdy Użytkownik jest zobowiązany do stosowania się do zasad Regulaminu, Netykiety, odpowiedzialnego publikowania treści, a także okazywania szacunku pozostałym Użytkownikom.
 2. Za naruszenie postanowień regulaminu uznaje się:
  1. zamieszczanie komentarzy, które mogą być powszechnie odbierane jako obraźliwe czy też naruszające normy dobrego wychowania, w tym w szczególności treści erotyczne, pornograficzne, brutalne, wulgarne, itp.;
  2. zamieszczanie treści o charakterze rasistowskim, homofobicznym, seksistowskim, obrażających inne wyznania, przekonania lub nacje, propagowanie faszystowskich lub innych totalitarnych ideologii;
  3. zamieszczanie komentarzy o charakterze pomówień, oszczerstw i kłamstw na temat podmiotów wykazujących aktywność na Oficjalnych Profilach Miasta Cieszyna lub innych osób i podmiotów;
  4. zamieszczanie komentarzy i materiałów naruszających prawo, czy zasady dobrego współżycia społecznego;
  5. trollowanie;
  6. publikowanie informacji wprowadzających w błąd oraz szerzenie tzw. fake newsów;
  7. zamieszczanie spamu, wpisów o charakterze promocyjnym, publikacji zagrażających prawidłowemu funkcjonowaniu Oficjalnych Profili Miasta Cieszyna oraz narażających profile innych Użytkowników na negatywne skutki.
 3. Za skutki działań Użytkownika, polegających na umieszczaniu określonych komentarzy, opinii lub innych treści na Oficjalnych Profilach Miasta Cieszyna na Facebook.com. odpowiedzialność ponosi wyłącznie ten Użytkownik.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z profilu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika lub serwisu społecznościowego Facebook.com.
 5. Odpowiedzialność Administratora za działania wobec Użytkownika oraz osób trzecich w związku z korzystaniem z Oficjalnych Profili Miasta Cieszyna na Facebook.com jest wyłączona.
 6. Aby zapewnić ochronę danych osobowych Użytkownika. Administrator nie wymaga danych osobowych typu:
  1. numer PESEL,
  2. numer dowodu osobistego,
  3. numer kont osobistych,
  4. stanu zdrowia itp.
 7. Ze względu na możliwość wyłudzenia danych osobowych, użytkownicy biorą odpowiedzialność za zamieszczane dane osobowe zarówno własne, jak i osób trzecich.
 8. Użytkownik ma prawo do wyrażania swojej opinii. Każda opinia Użytkownika jest traktowana jako prywatne, subiektywne zdanie na określony temat. Na profilu mogą być prowadzone dyskusje między Użytkownikami, pod warunkiem stosowania się do wyżej wymienionych zasad korzystania z profilu.
 9. Na Oficjalnych Profilach Miasta Cieszyna powinny być zamieszczane wypowiedzi merytoryczne, opierające się na faktach i kulturalne.
 10. Każdy Użytkownik publikujący treści na profilu powinien mieć na uwadze, że jest to forum publiczne i wszystkie treści są dostępne także dla innych użytkowników.

§ 4

Naruszenie postanowień Regulaminu

 1. Administrator Oficjalnych Profili Miasta Cieszyna na Facebook.com zastrzega sobie prawo do usunięcia lub ukrycia wpisów łamiących zasady niniejszego regulaminu.
 2. Treści powtarzające się pod wątkami, a niewnoszące wartości dodanej do prowadzonej na profilu dyskusji, mogą być pozostawiane bez odpowiedzi lub usuwane.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika, gdy:
  1. Użytkownik korzysta z Oficjalnych Profili Miasta Cieszyna, naruszając obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
  2. Nazwa Użytkownika jest niezgodna z prawem, dobrymi obyczajami, jest wyrażeniem powszechnie uznanym za obraźliwe lub sugeruje, że jest to profil wykorzystywany przez Urząd Miejski w Cieszynie i miejskie jednostki organizacyjne gminy Cieszyn, co może wprowadzać w błąd pozostałych Użytkowników.

§ 5

Zasady dotyczące ochrony danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest:
  1. Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4794200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem miejskich profili. Administrator danych osobowych Burmistrz Miasta Cieszyna przetwarza dane osobowe osób. które w miejskich profilach:
   1. dokonały subskrypcji strony miejskiego profilu poprzez kliknięcie ikony "Lubię to", "Obserwuj", "Udostępnij" lub "Subskrybuj";
   2. opublikowały komentarz:
   3. udostępniły post zamieszczony w miejskich profilach:
   4. opublikowały recenzję;
   5. wysłały wiadomość prywatną do administratora (Urząd Miejski w Cieszynie).
  2. Dostawca serwisu: Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia.
  3. Burmistrz Miasta Cieszyna oraz Dostawca serwisu mogą być również współadministratorami danych osobowych Użytkownika. Każdy współadministrator, korzystając ze środków technicznych udostępnionych w ramach serwisu, samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych.
 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą przez Burmistrza Miasta Cieszyna w celu informowania o prowadzonej działalności, podawania do publicznej wiadomości komunikatów, promowania wydarzeń, promocji miasta, komunikacji z użytkownikami Serwisu itp. za pośrednictwem oficjalnych profili Miasta Cieszyna zgodnie z obowiązującym w serwisie Regulaminem oraz niniejszym Regulaminem miejskich profili w serwisie Facebook.com.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w wyżej wymienionym celu na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
 4. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych przez Burmistrza Miasta Cieszyna zostały opublikowane na stronie BIP bip.um.cieszyn.pl, https://bip.um.cieszyn.pl/artykul/2178/26652/klauzule-infomacyjne

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Urząd Miejski w Cieszynie, jako Administrator Oficjalnych Profili Miasta Cieszyna na Facebook.com ma prawo do zakończenia ich działania w dowolnym momencie. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia względem właściciela profili w związku z ewentualnym zamknięciem profilu.
 2. W przypadku nieważności któregoś z postanowień Regulaminu, ważność pozostałych nie podlega wygaśnięciu.
 3. We wszystkich sprawach, które nie zostały uregulowane w niniejszym Regulaminie, obowiązują przepisy zawarte w regulaminie serwisu Facebook.com: https://www.facebook.com/legal/terms.
 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela Staszkiewicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 0050.77.2022
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 7 lutego 2022 roku

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem miejskich profili Facebook.com

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016. str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4794200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl w zakresie danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem miejskich profili. Administrator danych osobowych Burmistrz Miasta Cieszyna przetwarza dane osobowe osób, które w miejskich profilach:
   1. dokonały subskrypcji strony miejskiego profilu poprzez kliknięcie ikony "Lubię to", "Obserwuj", "Udostępnij" lub "Subskrybuj".
   2. opublikowały komentarz.
   3. udostępniły post zamieszczony w miejskich profilach.
   4. opublikowały recenzję.
   5. wysłały wiadomość prywatną do administratora (Urząd Miejski w Cieszynie).
  2. Dostawca serwisu: Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia,
  3. Burmistrz Miasta Cieszyna oraz Dostawca serwisu mogą być również współadministratorami Państwa danych osobowych. Każdy współadministrator, korzystając ze środków technicznych udostępnionych w ramach serwisu (dalej zwany Facebook), samodzielnie decyduje o celach i środkach przetwarzania danych;
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie. Rynek 1. 43-400 Cieszyn, e-mail: iod@um.cieszyn.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Burmistrza Miasta Cieszyna w celu informowania o prowadzonej działalności, podawania do publicznej wiadomości, komunikatów, promowania wydarzeń, promocji miasta, komunikacji z użytkownikami Serwisu itp. za pośrednictwem oficjalnych profili Miasta Cieszyna zgodnie z obowiązującym w serwisie Facebook regulaminem https://www.facebook.com/policies_center oraz Regulaminem miejskich profili w serwisie Facebook.com dostępnym na stronach:
  1. Miasto Cieszyn (facebook.com/UMCieszyn).
  2. Gabriela Staszkiewicz (facebook.com/StaszkiewiczGabriela),
  3. Cieszyn Robi Wrażenie (facebook.com/CieszynRobiWrazenie),
  4. Budżet obywatelski w Cieszynie (facebook.com/BudzetObywatelskiwCieszynie),
  5. Cieszyn w sieci kultury (facebook.com/Cieszyn.vv.sieci.kultury),
  6. Zaplanuj przestrzeń - konsultacje społeczne (facebook.com/zaplanuj.przestrzen),
  7. Sportowy Cieszyn (facebook.com/SportowyCieszyn),
  8. Hala Widowiskowo-Sportowa im. Cieszyńskich Olimpijczyków (facebook.com/Hala-Widowiskowo-Sportowa-im-Cieszy%C5%84skich-Olimpijczyk%C3%B3w-331723605225),
  9. cieszyn.pl (www.facebook.com/NGOcieszyn)
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w wyżej wymienionym celu na podstawie:
  1. art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi w związku z art. 7 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane Dostawcy serwisu na zasadach określonych przez Regulamin https://www.facebook.com/about/privacy, osobom odwiedzającym portal Facebook (osobom zainteresowanym publikacjami), podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania:
  1. informacje w ramach zamieszczonych komentarzy będą dostępne w serwisie do czasu ich usunięcia przez autora.
  2. dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających miejskie profile będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w Facebooku.
  3. dane gromadzone przez Facebook podlegają retencji na zasadach określonych regulaminem serwisu Facebook https://www.facebook.com/about/privacy.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych,
  2. wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania.
  3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan. iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.
 8. Państwa dane uzyskujemy z Facebooka z Pani/Pana publicznego profilu oraz wpisów na stronach miejskich profili. W związku ze specyfiką funkcjonowania Facebooka, informacje o osobach obserwujących strony, polubieniach, a także treści komentarzy, posty i wpisy oraz inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane przez Burmistrza Miasta Cieszyna do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia 2016/679.
 10. Burmistrz Miasta Cieszyna nie przekazuje danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 11. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych na portalu Facebook zostały opisane w regulaminie https://www.facebook.com/policies_center.
 
Burmistrz Miasta
 
 
 
Gabriela StaszkiewiczPliki do pobrania:

0050.77.2022_zalacznik_nr_2.pdf 0050.77.2022_zalacznik_nr_1.pdf 0050.77.2022.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję