Obraz przedstawiający Cieszyn
Herb Miasta Cieszyna Herb Miasta Cieszyna

RAPORT  Z  PRZEPROWADZONYCH  KONSULTACJI 

2021-02-16

z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn

W dniach od 26 stycznia 2021 r. do 8 lutego 2021 r. zostały przeprowadzone konsultacje z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Cieszyn.
Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenie Nr 0050.46.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 stycznia 2021 r., celem poznania opinii organizacji o poddanym konsultacjom projekcie uchwały.
Obowiązek przeprowadzenia konsultacji wynikał z art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.), zaś ich tryb określony został w uchwale nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz:
1) zbieranie uwag i opinii drogą elektroniczną, przesłanych na adres: strategia@um.cieszyn.pl;
2) zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej, składanych w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1.
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna opinia w sprawie przedmiotowego projektu uchwały.
Zgodnie z § 3 ust. 4 załącznika do uchwały nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, obowiązek przeprowadzenia konsultacji uważa się za spełniony również w przypadku braku opinii.Pliki do pobrania:

Raport - konsultacje z organizacjami.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję