Obraz przedstawiający Cieszyn

Zarządzenie nr 0050.158.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 24 marca 2021 roku

2021-03-24

Zarządzenie nr 0050.158.2021
Burmistrza Miasta Cieszyna
z dnia 24 marca 2021 roku


w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 41 ust 1 pkt 1, art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.), art. 114 ust. 1 pkt 5 i art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), art. 9a i art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.), oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej Cieszyna Nr XII/256/20  z dnia 29 października 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2021.

§ 1

Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego gminy Cieszyn na rok 2021 na udzielanie mieszkańcom Cieszyna gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu i zawieram umowę z Niepublicznym Zakładem Opieki Psychiatryczno – Psychologicznej Variusmed s. c. 

§ 2

Treść zarządzenia zamieszczam na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz udostępniam w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.cieszyn.pl.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję