Obraz przedstawiający Cieszyn

Raport z konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna w sprawie terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

2021-03-25

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Z MIESZKAŃCAMI CIESZYNA

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

w sprawie terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.133.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 marca 2021  roku, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), Uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna

Cel konsultacji: celem przeprowadzenia konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców w przedmiocie projektu uchwały w sprawie terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przebieg konsultacji: zarządzenie informujące o prowadzonych konsultacjach ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w informatorze miejskim pn.: „Wiadomości Ratuszowe”. Konsultacje trwały od dnia 8 marca 2021 roku do 22 marca 2021 roku.

Forma konsultacji: konsultacje przeprowadzane były w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii, przesłanych drogą elektroniczną na adres sok@um.cieszyn.pl lub złożonych pisemnie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Rynek 1.

Ilość uczestniczących osób: uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Cieszyna. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia.

Podsumowanie konsultacji: zgodnie z § 9 ust. 4 Uchwały nr Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Zestawienie wniesionych uwag/opinii: brak wniesionych uwag/opinii.

Rekomendowane kierunki działań: skierowanie projektu uchwały w sprawie terminu wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna.Pliki do pobrania:

raport - mieszkańcy.jpg

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję