Obraz przedstawiający Cieszyn
Zarządzenie Burmistrza Miasta Zarządzenie Burmistrza Miasta

Zarządzenie Nr 0050.192.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 kwietnia 2021 roku

2021-04-12

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., poz. 3472).

§1

 

  1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
  2. Wyznaczam 12 kwietnia 2021 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 26 kwietnia 2021 r. jako dzień ich zakończenia.
  3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je na stronie internetowej Cieszyna, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a informacja o prowadzonych konsultacjach publikowana będzie w Wiadomościach Ratuszowych.

 §2

  1. Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu w następującym składzie:

1) Helena Smolarz – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne jw Cieszynie,

2) dwóch pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie oddelegowanych przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do udziału w pracach Zespołu.

  1. Na Przewodniczącego Zespołu powołuję Helenę Smolarz.

 §3

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pliki do pobrania:

Projekt uchwały ws wniosku o dodatek mieszkaniowy.pdf 0050.192.2021 konsultacje z radami.pdf Projekt uchwały ws wniosku o dodatek mieszkaniowy.doc Załącznik do 0050.192.2021 - ogłoszenie o konsultacji projektu uchwały RMC.doc Zarządzenie 0050.192.2021 BMC - konsultacje z organizacjami i radami.doc

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję