Obraz przedstawiający Cieszyn
Zarządzenie Burmistrz Cieszyna Zarządzenie Burmistrz Cieszyna

Zarządzenie nr 0050.193.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 kwietnia 2021

2021-04-12

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w związku z § 4 ust. 1 i § 5 załącznika do uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., poz. 3471).

 §1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna,
  w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 kwietnia 2021 r., a termin zakończenia na dzień 26 kwietnia 2021 r.

 §2

 1. Konsultacje będą przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia:
  1. przesłanych na adres e-mail: poczta@mops.cieszyn.pl,
  2. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze, urna).
 2. Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.
 3. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.
 4. Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:
  1. informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Cieszyna, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a informacja o prowadzonych konsultacjach publikowana będzie w Wiadomościach Ratuszowych,
  2. dodatkowych informacji będzie udzielał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie w godzinach pracy Ośrodka.
 5. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
 6. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.

 §3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Cieszyna, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a informacja o prowadzonych konsultacjach publikowana będzie w Wiadomościach Ratuszowych.

 Pliki do pobrania:

0050.193.2021 konsultacje z mieszkańcami.pdf Projekt uchwały ws wniosku o dodatek mieszkaniowy.doc Projekt uchwały ws wniosku o dodatek mieszkaniowy.pdf Załącznik do 0050.193.2021 - Formularz konsultacji i klauzula informacyjna.doc Zarządzenie 0050.193.2021 BMC - konsultacje z mieszkańcami.doc

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję