visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc. Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc.

OGŁOSZENIE

2021-06-04

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru Małej Łąki i Boguszowic

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Cieszyna uchwały Nr XXVI/302/21 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru Małej Łąki i Boguszowic, obejmującego obszar oznaczony na załączniku graficznym.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 25 czerwca 2021 r. 


Wnioski należy składać:
1. na piśmie w formie papierowej na adres: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn;
2. elektronicznie poprzez platformę ePUAP;
3. elektronicznie wypełniając formularz zamieszczony w BIP przy ogłoszeniu, następnie wysyłając go na adres urzad@um.cieszyn.pl.


Wnosząc uwagę lub wniosek należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, a w przypadku jednostki organizacyjnej - nazwę oraz adres siedziby. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Cieszyna. 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, tel. 33 4794200, e-mail: urzad@um.cieszyn.pl. Szczegółowa informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych, zgodna z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str.1), zamieszczona została w ogłoszeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej bip.um.cieszyn.pl w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne/bieżące informacje”, oraz w obwieszczeniu wywieszonym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. 

Z up. Burmistrza Miasta Cieszyna

Przemysław Major
II zastępca Burmistrza

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję