Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc. Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych

2021-06-07

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Cieszyna ogłasza nabór na członków komisji konkursowych, opiniujących oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych na rok 2021 w następujących zakresach przedmiotowych, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy:

  1. polityki społecznej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym:
  • wsparcie dla osób potrzebujących – pomoc udzielana w formie schronienia,
  • ochrona rodzicielstwa, macierzyństwa, praw dziecka - prowadzenie placówek dla samotnych rodziców, kobiet w ciąży.

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w skład komisji konkursowej wchodzą m.in. osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przedmiotowej ustawy.

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert, zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie otwartych konkursów ofert.

Zgłoszenia, na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, do udziału w komisji można składać do dnia 9 czerwca 2021 roku do godz. 15.00, osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, bądź drogą elektroniczną na adres: specjalisci@mops.cieszyn.pl z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej opiniującej oferty w zakresie przedmiotowym: …...............................”.

W przypadku zgłoszeń wysłanych pocztą, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Zarządzenia Burmistrza Miasta Cieszyna dotyczące powołania komisji konkursowych będzie zamieszczone na stronach internetowych: www.cieszyn.pl, www.bip.um.cieszyn.pl, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

 

 Pliki do pobrania:

formularz zgłoszeniowy do KK 2021.docx klauzula.pdf nabór KK 2021.docx

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję