Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc. Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc.

Zarządzenie Nr 0050.319.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 9 czerwca 2021 roku

2021-06-09

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2021 — 2024


Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), w związku z 4 ust. 1 i 5 załącznika do uchwały Nr XVII/ 179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., poz. 3471).

 & 1

1.    Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Cieszyna na lata 2021 - 2024.
2.    Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 9 czerwca 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 23 czerwca 2021 roku.

 & 2


l . Konsultacje będą przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia:
1) przesłanych na adres e-mail: poczta@mops.cieszyn.pl,
2) złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
2.    Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.
3.    Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.
4.    Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:
1) informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie,
2) dodatkowych informacji będzie udzielał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie w godzinach pracy Ośrodka.
5.    Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
6.    Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.

 & 3


Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.

 &  4


Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.

 & 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Cieszyna, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, natomiast informacja o prowadzonych konsultacjach podlega ponadto publikacji w "Wiadomościach Ratuszowych".Pliki do pobrania:

319 2021.pdf Formularz konsultacji i klauzula informacyjna.doc Zarządzenie BM - konsultacje z mieszkańcami.doc

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję