visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc. Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc.

Raport

2021-07-20

Raport podsumowujący konsultacje z mieszkańcami Cieszyna projektów uchwał Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie nadania nazw ulic, rond i skwerów oraz zmiany nazw ulic.

Konsultacje z mieszkańcami Cieszyna ogłoszone zostały na podstawie zarządzenia Burmistrz Miasta Cieszyna, Nr 0050.288.2021 z dnia 26 maja 2021 roku, zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z ust. 9 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLII/430/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie określenia zasad nadawania nazw ulic, placów, skwerów, rond i innych terenowych obiektów publicznych położonych na terenie Miasta Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2018 r. poz. 1438) oraz § 5 ust. 1 zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, stanowiących załącznik do uchwały nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2020 r. poz. 3471).

  1. Cel konsultacji.

Celem przeprowadzenia konsultacji było poznanie opinii mieszkańców Cieszyna, w sprawie podjęcia przez Radę Miejską Cieszyna uchwał dotyczących:

1) nadania nazwy – ul. Wacława Grodeckiego – nowo wybudowanej ulicy łączącej ul. Katowicką z ul. Motelową;

2) zmiany nazwy – ul. Partyzantów na ul. Bursztynową;

3) nadania nazwy – rondo płk. pil. Bernarda Adameckiego – skrzyżowaniu ulic Górnej i gen. Władysława Sikorskiego;

4) nadania nazwy – rondo mjr. pil. Pawła Niemca – skrzyżowaniu ulic Frysztackiej, płk. Gwido Langera i Pawła Dombke;

5) nadania nazwy – rondo Marii Wardasówny – skrzyżowaniu ulic Wojciecha Korfantego i Kolejowej;

6) nadania nazwy – rondo Józefa Świdra – skrzyżowaniu ulic Katowickiej i Pikiety;

7) nadania nazwy – skwer Ireny Sendlerowej – skwerowi przy ul. Śrutarskiej;

8) nadania nazwy – skwer ks. Leopolda Marcina Otto – skwerowi na Placu Kościelnym;

9) nadania nazwy – rondo Miast Partnerskich – skrzyżowaniu ul. Katowickiej, zjazdu na ul. Graniczną i nowo wybudowanej ulicy łączącej ul. Katowicką z ul. Motelową;

10) nadania nazwy – ul. Niedźwiedziej – ulicy równoległej do ul. Majowej;

11) nadania nazwy – rondo Browaru Zamkowego – skrzyżowaniu ulic Zamkowej, Frysztackiej i Liburnia;

12) nadania nazwy – skwer red. Tadeusza Kopoczka – skwerowi przy pomniku Harcerkom i Harcerzom Podbeskidzia Ofiarom II Wojny Światowej 1939-1945 na Placu ks. Józefa Londzina;

13) zmiany nazwy – ul. Dojazdowej na ul. Księcia Przemysława I Noszaka.

  1. Czas trwania konsultacji.

Konsultacje trwały od dnia 27 maja 2021 roku do dnia 18 czerwca 2021 roku, w okresie tym projekty uchwał dostępne były:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie,

2) na stronie internetowej Cieszyna,

3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Informację o prowadzonych konsultacjach opublikowano w Wiadomościach Ratuszowych Nr 11 (1017) z dnia 4 czerwca 2021.

  1. Zastosowana forma konsultacji.

1) platforma internetowa – ankieta on-line, w której obowiązywała zasada jednokrotnego wyboru. Ankieta została umieszczona na stronie internetowej, miasta Cieszyna zadano 13 pytań, które dotyczyły proponowanych nazw (wybór odpowiedzi: tak, nie, nie mam zadania oraz możliwość napisania komentarza) – wyniki ankiety zawiera załącznik nr 1 do raportu.

2) spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w dniach 14-15 czerwca 2021 roku.

  1. Ilość osób uczestniczących.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Cieszyna. Odpowiedzi w ankiecie on-line udzieliło 180 mieszkańców. Na spotkanie konsultacyjne w dniu 14 czerwca 2021 roku z mieszkańcami i przedsiębiorcami z ul. Dojazdowej zaproszono 37 osób – udział wzięły 4 osoby, natomiast na spotkanie w dniu 15 czerwca 2021 roku z mieszkańcami ul. Majowej zaproszono 33 osoby – udział wzięło 10 osób.

  1. Podsumowanie konsultacji.

Zgodnie z § 9 ust. 4 załącznika do uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców. Konsultacje mają charakter opiniodawcy, a ich wyniki nie są wiążące.

  1. Zestawienie wniesionych uwag.

Wykaz wszystkich uwag i komentarzy zgłoszonych przez osoby uczestniczące w ankiecie on-line zawiera załącznik nr 1 do raportu.

Podsumowanie spotkania w dniu 14 czerwca 2021 roku z właścicielami nieruchomości, mieszkańcami, przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w nieruchomościach przy ul. Dojazdowej zawarte jest w protokole stanowiącym załącznik nr 2 do raportu.

Podsumowanie spotkania w dniu 15 czerwca 2021 roku z właścicielami nieruchomości i mieszkańcami, przy ul. Majowej, których budynki otrzymałyby nowe numery porządkowe (adresowe) w przypadku nadania nazwy ul. Niedźwiedziej zawarte jest w protokole stanowiącym załącznik nr 3 do raportu.

Udzielając odpowiedzi na pytanie zadane w trakcie spotkania z właścicielami nieruchomości i mieszkańcami, przy ul. Majowej, zebrani mieszkańcy zostali poinformowani, przez przedstawiciela Urzędu Miejskiego, że w ramach konsultacji społecznych mogą złożyć formalny sprzeciw dotyczący nadania nowej nazwy. Formalny sprzeciw dotyczący nadania nazwy - ul. Niedźwiedziej - ulicy równoległej do ul. Majowej, adresowany do Rady Miejskiej Cieszyna i II Zastępcy Burmistrza Cieszyna, wpłynął do Urzędu Miejskiego w dniu 18 czerwca 2021 roku i stanowi załącznik nr 4 do raportu. Sprzeciw mieszkańców ul. Majowej zostaje opublikowany bez informacji o danych osobowych osób podpisujących dokument, z uwagi na ochronę danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna.

  1. Rekomendowane kierunki działania.

Burmistrz Miasta Cieszyna podtrzymuje wszystkie zgłoszone propozycje w sprawie nadania nazw ulic, rond i skwerów oraz zmiany nazw ulic, których wykaz stanowi załącznik nr 5 do raportu. Głosy z przeprowadzonej ankiety on-line w większości przypadków przekraczają wartość 50 % na tak, czyli osoby biorące udział w ankiecie popierają proponowane nazwy Z uwagi na fakt, że do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej Cieszyna, należy podejmowanie uchwał w sprawie nadawania lub zmiany nazw ulic, rond i skwerów ostateczna decyzja zostanie podjęta przez Radę. Raport podsumowujący konsultacje zostanie skierowany do Komisji Finansów, Rozwoju i Spraw Komunalnych, celem zaopiniowania a następnie projekty uchwał zostaną skierowanie pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna w miesiącu wrześniu 2021 roku.

 

 

Cieszyn, dnia 14 lipca 2021 roku.

 Pliki do pobrania:

Raport_1.docx Raport+zalaczniki.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję