visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc

Zarządzenie Nr 0050.460.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 30 sierpnia 2021 roku

2021-09-01

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.348.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju oświaty w Cieszynie na lata 2021-2026”.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) stosownie do regulacji zawartej w Š4 ust. 1 uchwały Nr XVII/ 179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego 2020 r., poz. 3471) zarządzam co następuje:

§ 1


Zmieniam zarządzenie Burmistrza Miasta Cieszyna nr 0050.348.2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju oświaty w Cieszynie na lata 2021-2026” w następujący sposób:


1)  § 1 ust. 2 Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:
„Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 30 czerwca 2021 roku, a termin zakończenia na dzień 30 listopada 2021 roku.”
2) Formularz stanowiący załącznik do Zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w niniejszym Zarządzeniu.
3)   W 2 ust. 1 dodaje się pkt 3 0 następującym brzmieniu:
„Zbierania uwag i opinii od wszystkich zainteresowanych podczas spotkań zorganizowanych w placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn.”

§2


Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Cieszynie.

§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie oraz w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w CieszyniePliki do pobrania:

Nr 0050.460.2021 zmiana konsultacje Strategia oświaty.pdf Nr 0050.460.2021.docx

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję