visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc. Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc.

ZARZĄDZENIE Nr 0050.466.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 2 września 2021 roku

2021-09-03

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych – szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia”

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 48b ust. 1, 2, 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 z późn. zm.)

§ 1

1. Ogłaszam konkurs ofert na realizację w 2021 roku programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki grypowej wśród osób dorosłych – szczepienia ochronne przeciwko grypie sezonowej osób powyżej 65 roku życia”, posiadających stałe lub tymczasowe zameldowanie na terenie miasta Cieszyna.

2. Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przeprowadzenie konkursu ofert nastąpi zgodnie ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert, stanowiącymi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie zamieszczam na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego, Cieszyn, Rynek 1, w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.um.cieszyn.pl) oraz na swojej stronie internetowej www.um.cieszyn.pl

§ 4

1. W celu przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w § 1, powołuję komisję konkursową, zwaną dalej komisją, w składzie:

- Aleksander Dorda – przewodniczący komisji,

- Małgorzata Węgierek – sekretarz komisji,

- Marek Fiedor – członek komisji.

2. Prace komisji są ważne przy udziale co najmniej 2 członków komisji.

§ 5

Regulamin pracy komisji określa załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pliki do pobrania:

Zarządzenie.odt Ogłoszenie o konkursie.odt OFERTA_formularz.odt

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję