visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc. Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc.

RAPORT O WYNIKACH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

2021-09-08

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie

Konsultacje społeczne z organizacjami pozarządowymi Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.427.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 10 sierpnia 2021 roku zgodnie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym tekst jednolity: (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713.) w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz.3472),

Cel konsultacji: celem przeprowadzonych konsultacji było zebranie opinii organizacji pozarządowych, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie.

Czas trwania konsultacji: konsultacje trwały od dnia 11sierpnia 2021 r. do dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zastosowana forma konsultacji: uwagi i opinie można było złożyć w formie:

  1. elektronicznej, przesyłając wypełniony formularz konsultacji na adres : sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl

  2. papierowej, składając wypełniony formularz konsultacyjny w biurze podawczym Kancelarii Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1 lub sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie ul. Liburnia 4

Ilość organizacji uczestniczących: uprawnione do udziału w konsultacjach były organizacje działające na terenie Cieszyna. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Podsumowanie konsultacji: zgodnie z §3 ust.5 przytoczonej powyżej Uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejski Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje uważa się za ważne.

Rekomendowane kierunki działania: skierowanie projektu uchwały w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna w kształcie skierowanym pod konsultacje.

Cieszyn, dnia 26sierpnia 2021 roku

Podpisali

Członkowie Zespołu ds. konsultacji projektu uchwały

  1. Joanna Długokęcka

Pracownik Działu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie - ………………….

2. Łukasz Foltyn

Pracownik Działu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie - ………………….Pliki do pobrania:

Raport z konsultacji z organizacjami pozarządowymi.odt Raport o wynikach konsultacji.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję