visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. mat.pras Urząd Miejski w Cieszynie fot. mat.pras

Zarządzenie Nr 0050.518.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 października 2021 roku

2021-10-13

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), w związku z § 4 ust. 1 i § 5 załącznika do uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 30 kwietnia 2020 r., poz. 3471).

§ 1

1.    Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022.
2.    Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 października 2021 r., a termin zakończenia na dzień 25 października 2021 r.

§ 2

1.    Konsultacje będą przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia:
1)    przesłanych na adres e-mail: specjalisci@mops.cieszyn.pl
2)    złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
2.    Konsultacje społeczne mają zasięg ogólnomiejski.
3.    Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są mieszkańcy Cieszyna.
4.    Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:
1)    informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie;
2)    dodatkowych informacji będzie udzielał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie (pok. nr 4) w godzinach pracy Ośrodka.
5.    Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
6.    Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.


§ 3

Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie.

§ 4


Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Cieszynie.


 § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na stronie internetowej Cieszyna, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, natomiast informacja o prowadzonych konsultacjach podlega ponadto publikacji w "Wiadomościach Ratuszowych".Pliki do pobrania:

formularz -konsultacje GPPiRPAorazPN_2022.docx konsultacje_zarządzenie_GPPiRPAorazPN_20222.docx Projekt_Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz.docx uchwała z zalacznkiem_GPPIRPAorazPN_2022.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję