visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. mat.pras Urząd Miejski w Cieszynie fot. mat.pras

Zarządzenie Nr 0050.516.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 11 października 2021 roku

2021-10-13

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z) w zw. z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z póź. zm.) oraz wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3472)

§ 1

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w celu poznania opinii, w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
2.    Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 12 października 2021 r., a termin zakończenia na dzień 25 października 2021 r.
3.   Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:
1)    przesłanych na adres: msobiecka@cieszyn.pl.
2)    złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
4.  Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a informację o przeprowadzonych konsultacjach publikuję w „Wiadomościach Ratuszowych”.

§ 2

1.    Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/130/15 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Cieszyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu w następującym składzie:
1)    Krzysztof Kasztura - I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna,
2)   Maria Sobiecka – pracownik na samodzielnym stanowisku ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i niepełnosprawnych Urzędu Miejskiego w Cieszynie,
3)    Jolanta Fajkis – pracownik Biura Rady Miejskiej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.
2.    Na przewodniczącego Zespołu powołuję I Zastępcę Burmistrza Miasta Cieszyna – Krzysztofa Kaszturę.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam I Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pliki do pobrania:

zarządzenie 2021 w sprawie przep. konsultacji z radami działalności pożytku Statut CRS.doc zarządzenie 2021 w sprawie przeprowadzenia konsultacji sołecznych Statut CRS.doc KMBT25020211013101500.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję