visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc. Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc.

Raport z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna

2021-11-18

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOLECZNYCH Z MIESZKAŃCAMI CIESZYNA PROJEKTU UCHWALY RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA

w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV111/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i dla trenerów i działaczy sportowych

Konsultacje społeczne z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Il' sprawie zmiany Uchwały nr "VXV11L370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiqgqjqcych wysokie wyniki sportowe oraz nagród i wyróżnień dla Irenerów i działaczy sportowych ogłoszone zostały na podstawie Zarządzenia Nr 0050.545.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 28 października 2021 roku, zgodnie z art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), wykonując Uchwalę Nr XVII/ 179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna.

Cel konsultacji: celem płzeprowadzenia konsultacji było zebranie uwag i opinii mieszkańców w przedmiocie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV111/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i x;yróżnień dla trenerów i działaczy sportowych.

Przebieg konsultacji: zarządzenie informujące o prowadzonych konsultacjach ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz w informatorze miejskim pn.: „Wiadomości Ratuszowe”, Konsultacje trwały od dnia 29 października 2021 roku do dnia 12 listopada 2021 roku.

Forma konsultacji: konsultacje przeprowadzane były w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii, przesłanych drogą elektroniczną na adres spofl@um.cieszyn.pl lub złożonych pisemnie w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Cieszynie przy ul. Rynek l .

Ilość uczestniczących osób: uprawnionymi do udziału w konsultacjach byli mieszkańcy Cieszyna. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga ani opinia,

Podsumowanie konsultacji: zgodnie z 9 ust, 4 Uchwały Nr XVII/ 179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, konsultacje uważa się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.

Zestawienie wniesionych uwag/opinii: brak wniesionych uwag/opinii.

Rekomendowane kierunki działań: skierowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXV 111/370/17 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 października 2017 roku w sprawie ustanowienia i określenia szczegółowych zasad, tłybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i vwróżnień dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe oraz nagród i vwróżnień dla trenerów i działaczy społtowych pod obrady Rady Miejskiej Cieszyna.

WIĘCEJ INFORMACJIPliki do pobrania:

Raport konsultacje z mieszkańcami.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję