visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc. Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc.

Zarządzenie Nr 0050.573.2021 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 15 listopada 2021 roku

2021-11-22

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania pod nazwą: „Cieszyński Streetworking” zawartego w ofercie Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 19 a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna Nr XXII/256/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 29 października 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2021.

 §1

Przyznaję dotację w wysokości 10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na realizację przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem” zadania publicznego pod nazwą: „Cieszyński Streetworking” w 2021 roku.

 § 2

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Pliki do pobrania:

Zarządzenie streetworking 2021.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję