visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc. Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc.

Zarządzenie Nr 0050.25.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 12 stycznia 2022 roku

2022-01-12

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie  zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XLV/472/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląskiego
z 30 kwietnia 2020 r., poz. 3472).

 § 1

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Cieszyna nr XLV/472/18 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Cieszyn miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

2. Wyznaczam 12 stycznia 2022 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 26 stycznia 2022 r. jako dzień ich zakończenia.

3. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam je w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w "Wiadomościach Ratuszowych".

 § 2

1. Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu w następującym składzie:

1) Magdalena Bielesz-Dadok – Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie,

2) Oliwia Klimosz – Starszy Inspektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

2. Na Przewodniczącego Zespołu powołuję Oliwię Klimosz.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu ds. konsultacji projektu.

 § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 0050.25.2022.pdf Ogłoszenie konsultacje.doc Projekt uchwały.jpg

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję