visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Fotografia Cieszyna z lotu ptaka J. Połomski Fotografia Cieszyna z lotu ptaka J. Połomski

Burmistrz Miasta Cieszyna zawiadamia - nieoprocentowane pożyczki na remont obiektów zabytkowych

2022-01-13

Uprzejmie informuję, że zgodnie z regulaminem udzielania pożyczek na remonty obiektów zabytkowych, ustalonym w dniu 27.03.2017r. Zarządzeniem Nr 0050.202.2017, można składać wnioski o udzielenie przedmiotowych pożyczek do dnia 31.01.2022r. O środki te mogą starać się właściciele i zarządcy nieruchomości zabytkowych znajdujących się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Gminna Ewidencja Zabytków jest opublikowana na stronie internetowej: http://www.cieszyn.pl/gez/. Wniosek może złożyć właściciel obiektu, nie będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów prawnych dotyczących pomocy publicznej oraz nie posiadający zaległości wobec Gminy Cieszyn z tytułu podatków lub opłat.

Wykaz załączników do wniosku o udzielenie nieoprocentowanych pożyczek znajduje się na druku wniosku. Do wniosku należy dołączyć kserokopię pozwolenia na budowę lub wniosku zgłoszenia robót budowlanych, których dotyczy wniosek o pożyczkę, na które Starosta Cieszyński nie wniósł sprzeciwu.

Na pożyczki udzielane w 2022r. przeznaczona w budżecie Miasta jest kwota 50 000zł. W terminie miesiąca od dnia zakończenia zbierania wniosków podjęta zostanie decyzja o udzieleniu pożyczki i jej wysokości. W pierwszej kolejności pożyczki są udzielane na remonty obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Po przyznaniu pożyczki z Pożyczkobiorcą spisywana jest stosowna umowa.

Wypłata pożyczki następuje po przedstawieniu przez pożyczkobiorcę faktury (faktur) za zakupione materiały lub wykonane roboty związane z remontem.

Druki wniosków oraz regulamin udzielania pożyczek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1, w Biurze Obsługi Klientów (hol główny, parter) oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, www.bip.um.cieszyn.pl – zakładka Nasze Miasto, dział Zabytki. Telefon kontaktowy 33 4794377 p. A. Syrokosz, samodzielne stanowisko ds. architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu.

Wszystkie informacje i wzory wniosków dostępne są na stonie bip: Pożyczki na remont obiektów zabytkowych rok 2022

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję