visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Zarządzenie Nr 0050.117.2022 Zarządzenie Nr 0050.117.2022

Zarządzenie Nr 0050.117.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 marca 2022 roku

2022-04-29

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) w zw. z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3472)

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 marca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 30 marca 2022 r.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:
przesłanych na adres: urzad@um.cieszyn.pl
złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w "Wiadomościach Ratuszowych".

§ 2

Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie

w następującym składzie:
Katarzyna Sinka - Naczelnik Wydziału Finansowego UM w Cieszynie,
Robert Mędrala - Prezes Zarządu ZGK w Cieszynie Sp. z o.o.,
Karina Żyłka - Kierownik Działu Cmentarzy ZGK w Cieszynie Sp. z o.o.
Na przewodniczącego Zespołu powołuję Katarzynę Sinka Naczelnika Wydziału Finansowego UM w Cieszynie

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Zespołu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta
Gabriela Staszkiewicz

Zarządzenie Nr 0050.117.2022

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.117.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 marca 2022 r. Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.117.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 marca 2022 r. Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna

Projekt uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów (dot. Zarządzenia Nr 0050.117.2022)

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję