visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Zarządzenie Nr 0050.118.2022 Zarządzenie Nr 0050.118.2022

Zarządzenie Nr 0050.118.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 marca 2022 roku

2022-04-29

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3471)

§ 1

Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie.
Konsultacje maja zasięg ogólnomiejski i przeprowadza się je na terenie miasta Cieszyna.
Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 marca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 30 marca 2022 r.
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Cieszyna.

§ 2

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:
przesłanych na adres: urzad@um.cieszyn.pl
złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
Formularz uwag i opinii, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

Sposób udostępniana dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:
Informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie,
Dodatkowych informacji będzie udzielał Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. pod adresem Cieszyn ul. Słowicza 59 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna.

§ 3

Odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Cieszyna jest Prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Prezesowi Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta    
Gabriela Staszkiewicz

Zarządzenie Nr 0050.118.2022

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.118.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 marca 2022 r. Formularz uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych [...]

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.118.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 3 marca 2022 r. Formularz uwag i opinii do projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych [...]

Klauzula informacyjna (konsultacje społeczne) - dot. Zarządzenia Nr 0050.118.2022

Klauzula informacyjna (konsultacje społeczne) - dot. Zarządzenia Nr 0050.118.2022

Projekt uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat za pochowanie zwłok w grobach ziemnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych w Cieszynie

Informacja o wynikach konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie: ustalenia wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności [...] (dot. zarządzenia Nr 0050.118.2022)

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję