visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Zarządzenie Nr 0050.303.2022 Zarządzenie Nr 0050.303.2022

Zarządzenie Nr 0050.303.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 8 czerwca 2022 roku

2022-06-09

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559  z późn. zm.), w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r. poz. 3472)

§ 1
       

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej organizacjami, w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w celu poznania ich opinii w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat.
2. Wyznaczam 9 czerwca 2022 r. jako dzień rozpoczęcia konsultacji i 23 czerwca 2022 r. jako dzień ich zakończenia.
3. Konsultacje będą przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:
1) przesłanych na adres: grunty@um.cieszyn.pl,
2) złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
4. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w „Wiadomościach Ratuszowych”. 

§ 2

1. Powołuję Zespół ds. Konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/128/19 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 30 października 2019 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, w tym zawierania kolejnych umów dzierżawy lub najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat w następującym składzie:
1) Natalia Piksa – Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
2) Izabela Golec – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami,
 3) Aneta Chmiel – inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami.
2. Na przewodniczącego zespołu powołuję Natalię Piksa.
       

§ 3


Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.
     

 § 5

       
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 0050.303.2022 z organizacjami.pdf Zarządzenie - konsultacje z organizacjami.odt Uchwała pdf.pdf Ogłoszenie o konsultacjach organizacje.odt

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję