visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc Urząd Miejski w Cieszynie fot. arc

Zarządzenie Nr 0050.313.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 14 czerwca 2022 roku

2022-06-15

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejskich szaletów publicznych

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w wykonaniu uchwały Nr XVII/179/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Cieszyna (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r. poz. 3471)


§ 1

1.    Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Cieszyna, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/453/18 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z miejskich szaletów publicznych.
2.    Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski i przeprowadza się je na terenie miasta Cieszyna.
3.    Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 14 czerwca 2022 r., a termin zakończenia na dzień 28 czerwca 2022 r.
4.    Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są wszyscy mieszkańcy Cieszyna. 

§ 2

1.    Konsultacje będą przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:
1)    przesłanych na adres: grunty@um.cieszyn.pl,
2)    złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).
2.    Formularz uwag i opinii, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
3.    Sposób udostępniania dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji:
1)    Informacje na temat przedmiotu konsultacji zostaną zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Cieszynie,
2)    Dodatkowych informacji będzie udzielał Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie, Rynek 1, pok. nr 6, tel. 33 47 94 232, adres e-mail: grunty@um.cieszyn.pl w dniach i godzinach pracy Urzędu.
4.    Konsultacje mają charakter opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące.
5.    Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich mieszkańców Cieszyna. 

§ 3


Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam II Zastępcy Burmistrza Miasta Cieszyna.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 0050.313.2022.pdf Zarządzenie konsultacje z mieszkańcami.doc Formularz konsultacji mieszkańcy.docx

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję