visitpoland.online - Cieszyn
Obraz przedstawiający Cieszyn
fot. UM w Cieszynie fot. UM w Cieszynie

Zarządzenie Nr 0050.391.2022 Burmistrza Miasta Cieszyna z dnia 25 lipca 2022 roku

2022-07-26

Zarządzenie Nr 0050.391.2022

Burmistrza Miasta Cieszyna

z dnia 25 lipca 2022 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie ustalenia opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w zw. z art. 5a ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz wykonaniu uchwały Nr XVII/180/20 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Śląsk. z 2020 r., poz. 3472)

§ 1

 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały, w celu poznania ich opinii, w przedmiocie projektu uchwały Rady Miejskiej Cieszyna w sprawie opłat rezerwacyjnych na targowiskach miejskich w Cieszynie.

 2. Wyznaczam termin rozpoczęcia konsultacji na dzień 26.07.2022 r., a termin zakończenia na dzień 08.08.2022 r.

 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie platformy internetowej poprzez publikację przedmiotu konsultacji na stronie internetowej oraz zbieranie uwag i opinii:

 4. przesłanych na adres: sekretariatmzd@mzd.cieszyn.pl

 5. złożonych w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, Rynek 1 (biuro podawcze).

 1. Ustalam treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji w brzmieniu stanowiącym załącznik do zarządzenia i umieszczam go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Cieszynie, na stronie internetowej Cieszyna oraz na tablicy ogłoszeń
  w Urzędzie Miejskim w Cieszynie, a informację o prowadzonych konsultacjach publikuję w „Wiadomościach Ratuszowych”.

§ 2

 1. Powołuję Zespół ds. konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach

w następującym składzie:

 1. Małgorzata Kubicius – kierownik Działu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie

 2. Łukasz Foltyn – Administrator Targowiska Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie

 3. Beata Pierchała-Lebioda – Starszy inspektor Działu Organizacyjnego Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie

 1. Na przewodniczącego Zespołu powołuję: Małgorzatę Kubicius

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Dróg w Cieszynie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Pliki do pobrania:

Formularz_do_konsult.z_mieszkańcami_plus_klauzula_informacyjna (5).docx Zarządzenie_Nr 0050.391.2022.pdf

Informacja dotycząca plików cookies Strona korzysta z plików cookies w celu jej prawidłowego działania i realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Jeżeli wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, kliknij w przycisk "Rozumiem i akceptuję".

Rozumiem i akceptuję